Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Turnitin kertoo lähinnä tekstin samankaltaisuuden, mutta ei varsinaisesti kerro onko kyseessä plagiointivilppiä. On huomattava, että plagiointivilpillä tarkoitetaan tahallista plagiointia ja törkeää piittaamattomuutta tieteellisen viittaamisen käytänteistä. Seuraamuksia voi tulla opiskelijalle, jos hän jättää työnsä arvosteltavaksi tietäen, että se sisältää plagiointia.
Jos samankaltaisuutta vertailussa havaitaan, tulee tutkia mistä samankaltaisuus johtuu, onko kyseessä sattumaa vaiko mahdollisesti plagiointia.

4.1 Samankaltaisuuden lähteitä

Turnitin-raportissa oleva prosenttiluku kertoo samankaltaisuuden suhteen palautettuun tekstiin.

 • Luku on aina suhteessa tekstin pituuteen eli lyhyessä tekstissä prosenttiluku nousee helposti isommaksi kuin pidemmässä
 • Ei ole yksiselitteistä rajaa, mikä on sallittavan rajoissa oleva samankaltaisuus. Pienen prosentin työssäkin voi olla plagiointia.
 • Luvussa näkyy myös oikeaoppiset lainaukset ja lähdeluettelo -> suodatuksella poistettava
 • Nollaprosenttiin ei ole syytä edes tähdätä, se voi olla mahdotonta. Kaikki yhteneväisyys ei ole plagiointia!
 • Yleiskuvaukset, ammattitermistö jne. voivat näyttää vastaavuuden, vaikka olisit kirjoittanut ne kaikki itse.

Samankaltaisuuden tarkastaminen on hyvä tehdä riittävän ajoissa, jos mahdollista. Jos korjattavaa löytyy, täytyy sille olla aikaa. Älä jätä lopputyötäsi viime hetken ja yhden tarkastuksen varaan.
Käy raporttia läpi opettajan kanssa, jos mahdollista, tai tutkiskele sitä itse. Klikkaamalla vastinelistauksen lähteitä näet tekstistäsi vastaavan kohdan. Voit verrata alkuperäiseen lähteeseen klikkaamalla omaa tekstiäsi maalatusta ja numeroidusta kohdasta (kts. yllä.). Jos tekstisi on suoraan kopioitu lähteestä (maalautuu) on se aina korjattava. Kerro sama asia omin sanoin. Älä yritä peitellä kopiointia vaihtamalla sanoja tai sanajärjestystä. Lauserakenteiden tulee olla riittävän erilaisia kuin lähteessä.
Plagiointivilpin tulkinta myös muuttuu ankarammaksi opiskeluvuosien myötä. Opintojen alussa plagiointia voi ilmetä puhtaasti osaamattomuudesta. Ota aina yhteys opettajaan, jos tarvitset lisää ohjeita kirjoittamiseen tai tulkintaan, sekä työn mahdolliseen korjaamiseen.
Loppujen lopuksi kuitenkin olet opiskelijana itse vastuussa hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta.

4.2 Plagiaattityyppejä

 • Sana sanasta tai Copy-paste –plagiointi, jossa lähteestä kopioidaan teksti suoraan. Tätä on aina vältettävä. Jos joku asia on lainattava suoraan, on se merkittävä lainausmerkeillä ja lähdeviitteellä. Plagiointia on myös sekin, että pyritään korvaamaan sanoja synonyymeillä tai vaihtamalla sanajärjestystä. Tämä on ns. jälkien häivytystä
Esimerkki Sana sanasta-plagioinnista
Esimerkki jälkien häivyttämisestä

 • Heikko parafraasi on useista lähteistä suorien lauseiden käyttö niitä sekoitellen, mutta kuitenkin alkuperäisten rakenteiden ja sanojen säilyttäminen, ja harhaanjohtava viittaaminen (esim. kaikki viitteet vasta kappaleen lopussa). Tällöin on hankalaa varmistaa, mikä on kirjoittajan omaa tekstiä, mikä lähteisiin perustuvaa.

Näiden kaltaisten vastaavuudet Turnitin havaitsee hyvin, vaikka sanoja olisi vaihdettu, mutta rakenne on pysynyt samana (Tuhkanen 2013).

4.3 Miten välttää plagiointi

On muistettava, että kaikkea samankaltaisuutta ei voi hävittää tai sitä välttää. Usein opinnäytetöiden tunnistetiedot ovat samanlaisia, sanonnat ja fraseeraukset ("Tämän työn tarkoituksena..", "Tässä työssä havaittiin.." jne.) tai ammatilliset pitkätkin termistöt tuottavat samankaltaisuutta ilman plagiointia.


Jotkut tieteelliset ilmiöt tai ammattitermit voivat olla kuvattaessa niin tarkkoja, että niiden esittäminen muilla keinoin on vaikeaa, jolloin samankaltaisuutta ilmenee (kuva alla). Näihin tulkintoihin opiskelija usein tarvitsee apua.

Plagioinnin välttäminen tarkoittaa sitä, että kirjoitat aina omaa tekstiä. Harvardin ohjeiden (2017) mukaan plagiointia välttää, kun ei lainaa kenenkään tekstiä tai ideaa eikä kopio suoraan (tahallinen plagiointi), tahatonta plagiointia (huolimattomuus/osaamattomuus) voi välttää kirjoitettavan aiheen hyvällä tuntemuksella ja pitämällä kirjaa käytetyistä lähteistä.
Harvardin ohjeissa (2017) listataan asioita, jotka auttavat plagioinnin välttämisessä:

 • pidä lähteet järjestyksessä ja tulosta sähköinen materiaali (älä kopioi suoraan omaan tekstiin
 • pidä lähteet järjestyksessä aiheen mukaan
 • älä kopio tekstiä mistään edes väliaikaisesti, käytä erillistä muistiota, jossa merkitset lähteet
 • pidä omat ja lähdetekstit erillään, vaikka eri dokumenteissä.
 • No labels