Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Turnitin kertoo lähinnä tekstin samankaltaisuuden, mutta ei suoranaisesti kerro onko kyseessä plagiointivilppiä. On huomattava, että plagiointivilpillä tarkoitetaan tahallista plagiointia ja törkeää piittaamattomuutta tieteellisen viittaamisen käytänteistä. Opettajan tai ohjaajan tulee tarkastella raporttia ja päättää missä määrin samankaltaisuus voi johtua plagioinnista, sekä antaa opiskelijalle palaute tekstin korjaamiseksi. Turnitin-samankaltaisuuden tarkastaminen on siis osa opettajan ohjaustyötä.
Kun opettaja/ohjaaja havaitsee mielestään liikaa samankaltaisuutta (esim. kokonaisia lauseita/kappaleita suoraan lähteestä) ja/tai tämän yhteydessä viittauksen puuttumista, on ensisijaisesti annettava opiskelijan tehdä korjauksia. Tämän takia kirjoitusprosessin aikainen tarkistaminen on tärkeää, jotta vältytään siltä, että lopullisen työn tarkastuksessa ilmenee ongelmia ja valmistuminen viivästyy.
Plagiointivilpin tulkinta myös muuttuu ankarammaksi opiskeluvuosien myötä. Opintojen alussa plagiointia voi ilmetä puhtaasti osaamattomuudesta. Opiskelijalle tulisikin antaa hyvät ohjeet ja yhdessä hänen kanssaan katsoa ensimmäistä alkuperäisyysraporttia, ja sen jälkeen tarvittaessa opastaa lisää.
Loppujen lopuksi kuitenkin opiskelija itse on vastuussa hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta.

6.1 Plagiointi, sen tyypit ja esimerkkejä

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (www.tenk.fi) mukaan plagiointi on luvatonta lainaamista tai sen esittämistä omanaan. Plagiointia on suoran lainauksen tekeminen ilman lainausmerkkejä.
Tyypillistä on ns. copy-paste – plagiointi jostain käytettävissä olevasta elektronisesta lähteestä ilman, että merkitään viittausta lähteeseen (kuva alla). Suoraa kopiointia ei sallita myöskään viitattuna, mikäli asianmukaisia lainausmerkkejä ei ole lisätty. Toisesta kielestä suoraan käännetty tekstikin katsotaan tällaiseksi copy-paste – plagioinniksi. Suorien ja oikein viitattujen lainauksien määrässä ja pituudessa voi olla plagioinnin kannalta rajoitteita.

Plagiointia on myös sekin, että pyritään korvaamaan sanoja synonyymeillä tai vaihtamalla sanajärjestystä. Tämä on ns. jälkien häivytystä (kuva alla). Plagiarismi –sivustolla (www.plagiarismi.fi) annetaan useita esimerkkejä ns. heikosta kirjoittamisesta: kirjoittaja peittelee kopiointia yhdistelemällä tekstejä useista lähteistä kuitenkin alkuperäiset muodot säilyttäen tai ilmoittaa vajavaisen lähdeviitteen, josta tekstiä ei pystytä tarkistamaan, tällöin se näennäisesti näyttää oikealta.

Jos lähteet on merkitty niin, että lukijalle ei tule selväksi, mikä teksti on kirjoittajan omaa ja mikä lainattu/viitattua, niin se katsotaan plagioinniksi.
Itsensä lainaaminen voi olla myös tieteellisessä yhteisössä pulmallista. Usein julkaisuissa ja opinnäytteissäkin voidaan perustaa aiemmille omille teksteille ja tämä voi näkyä samankaltaisuutena. Eroja löytyy eri tieteenaloilta, minkä verran on soveliasta itseään kopioida.
Turnitin havaitsee melko hyvin nämä edellä mainitut tyypit, mutta ei pysty havaitsemaan harvinaisempaa tai vaikeasti todennettavaa plagiointia, kuten konseptin tai tyylin plagiointia, jossa tarkasti toistetaan jonkun toisen työ, tutkimus tai rakenne omana.

6.2 Miten välttää plagiointi

On muistettava, että kaikkea samankaltaisuutta ei voi hävittää tai sitä välttää. Usein opinnäytetöiden tunnistetiedot ovat samanlaisia, sanonnat ja fraseeraukset ("Tämän työn tarkoituksena..", "Tässä työssä havaittiin.." jne.) tai ammatilliset pitkätkin termistöt tuottavat samankaltaisuutta ilman plagiointia.Jotkut tieteelliset ilmiöt tai ammattitermit voivat olla kuvattaessa niin tarkkoja, että niiden esittäminen muilla keinoin on vaikeaa, jolloin samankaltaisuutta ilmenee (kuva alla). Näihin tulkintoihin opiskelija usein tarvitsee apua.

Lisäksi pitää muistaa, että annetaan mahdollisuus oikaista ja korjata, plagioinnista tulee vilppiä vasta, jos kehotuksista huolimatta korjauksia ei ole tehty ja työ jätetään arvosteltavaksi.
Ohjeista ja neuvo opiskelijaa välttämään näitä Turnitinin havaitsemia samankaltaisuuksia (mukaillen, Tuhkanen 2015):

  • Vaikka näyttää siltä, että opiskelija on kirjoittanut tekstiä omin sanoin, on jälki kuitenkin heikkoa eli teksti ja/tai kappaleen rakenne muistuttaa liikaa lähdettä. On käytetty synonyymejä ja pientä muokkausta tai sanojen järjestyksien vaihtoa on tehty, mutta silti Turnitin havaitsee samankaltaisuuden
  • Argumentointimallit tuottavat usein samankaltaisuutta, varsinkin englanniksi kirjoitetuissa teksteissä. Näitä voivat olla koejärjestelyiden tai tuloksien esittelyt, tai sellaiset fraasit, joissa vain numeroarvot tms. on vaihdettu omiin. Kokonaiset tekstikappaleet eivät saa muodostua tällaisista.Lähteet
Plagiarismi –verkkosivusto, www.plagiarismi.fi
Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK, www.tenk.fi
Tuhkanen Totti, Moodle-Turnitin käyttöopas opettajalle, 2015, saatavilla: https://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/fairutu/Documents/Moodle-Turnitin-kayttoopas_opettajalle.pdf

  • No labels