Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Eri osaamistavoitteiden painotus vaihtelee opintojaksoittain. Seuraavat kuvaukset kuvaavat tavoiteltavaa osaamista eri alueilla.

Teoriaosaaminen

Opiskelija tuntee tulevan työalansa käytänteitä, normeja ja toimintaympäristön. Opiskelija hallitsee muotoilun ja viestinnän käsitteet ja teoriaperustan. Hän hallitsee muotoilu- tai viestintäprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa teoriaa käytäntöön.  Hän toimii ammattietiikan mukaisesti.

Yhteisöosaaminen

Opiskelija osaa toimia aktiivisena ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opiskelija osaa toimia viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet. Opiskelija osaa kantaa vastuuta työn tavoitteista ja työn kehittämisestä yhdessä muiden jäsenten kanssa. Kykenee myös itsenäiseen työskentelyyn asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tekninen osaaminen

Hallitsee prosessien edellyttämät työtavat ja välineet. Osaa käyttää työtapoja, resursseja ja materiaaleja perustellusti ja innovatiivisesti. Opiskelija osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä. Tuotokset ovat aina korkeaa laatua.

Luova osaaminen

Osaa soveltaa omaa teknistä ja teoreettista osaamistaan innovatiivisesti.  Kykenee tuottamaan luovalla prosessilla omaperäisiä, sisällöltään ja uutuusarvoltaan poikkeuksellisia tuotoksia. Osaa myös analysoida tuotoksiaan ammatillisesti ja kypsästi.

Eettinen osaaminen

Opiskelija osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa arvioida omia arvolähtökohtiaan kestävän kehityksen ja globalisaation periaatteista käsin ja osaa soveltaa niitä.

Kestävän kehityksen osaaminen

Opiskelija tuntee kestävän kehityksen kannalta merkittävät prosessit ja osaa soveltaa niitä omassa työssään.

Kansainvälisyysosaaminen

Omaa perusvalmiudet toimia kansainvälisessä sekä monikulttuurisessa ympäristössä.
Ymmärtää kansainvälisyyden merkityksen omassa ammatissaan sekä osaa soveltaa oman alansa kansainvälistä tietoa ja osaamista.

Palvelu- ja yrittäjyysosaaminen

Opiskelija tunnistaa ja osaa ennakoida asiakkaan tarpeet sekä osaa luoda omalle osaamiselleen kysyntää. Osaa verkostoitua ja tuntee markkinoinnin perusperiaatteet ja menetelmät asiakaskontaktien hallitsemiseksi. Ymmärtää alan yrittäjyyden vaatimukset ja toimintamallit.

Osaamisen arviointi

Opintosuoritukset arvioidaan siten kuin kunkin opintojakson kuvauksen yhteydessä määrätään joko määreillä hyväksytty/hylätty tai arvosanoilla 0–5. Muotoiluinstituutissa eri arvosanoille on annettu yleiset merkityssisällöt, jotka tulee suhteuttaa opintojen eri vaiheisiin. ( vrt. työelämäosaaminen / seuraavan opintojakson edellyttämä osaaminen) 

Arvosana 0 (hylätty)

Suoritus ei vastaa kurssilla tavoitteena olevaa osaamista.

Arvosana 1 (tyydyttävä)

Suoritus on hyväksytty eli arvioijan mukaan suoritus osoittaa riittävää osaamista työelämää tai myöhempää koulutussisältöä ajatellen. Suorituksessa esiintyneiden puutteiden takia opiskelijan tulisi kuitenkin hankkia lisäkoulutusta tai lisänäyttöä osaamistason noususta mikäli kyseinen osaaminen on keskeisessä asemassa tulevissa työtehtävissä tai myöhemmissä koulutussisällöissä.

Arvosana 2 (tyydyttävä)

Suoritus osoittaa kohtuullista ammatillista osaamista. Henkilöä tulee siis pitää ammattitaitoisena ja riittävän osaavana suoritusalan tavanomaisiin tehtäviin. On kuitenkin syytä varautua jonkinasteiseen lisäkoulutukseen, varsinkin jos työtehtävässä tai myöhemmissä opiskeluvaiheissa ko. opintojakson sisältö painottuu keskeiseksi ja niissä edellytetään erityistä asiantuntijuutta.

Arvosana 3 (hyvä)

Suoritus osoittaa, että henkilö on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet ja että hänellä on ko. opintokokonaisuuden alueelta täysin riittävät tiedot ja taidot opintolinjan osoittamassa ammatissa toimimiseen tai vaihtoehtoisesti osallistumiseen  ko. suoritusta edellyttäville opintojaksoille. Suoritus vastaa kyseisen opintojakson suoritusten keskimääräistä tasoa Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin sillä opintolinjalla, jossa henkilö opiskelee.

Arvosana 4 (hyvä)

Suoritus ylittää selvästi tavanomaisen suoritustason. Henkilöllä on erittäin hyvät tiedot ja taidot selviytyä työtehtävistään suoritusalalla. Lisäksi hänellä on erittäin hyvät valmiudet osallistua em. osaamista edellyttävään koulutukseen. Kokemuksen karttumisen myötä hänellä on myös valmiudet erilaisiin asiantuntijatehtäviin.

Arvosana 5 (kiitettävä)

Suoritus on poikkeuksellisen korkeatasoinen ja täyttää sille asetetut vaatimukset kaikilta osin. Henkilöllä on erityisen hyvät edellytykset selvitä suoritusalan työtehtävistä, kokemuksen karttumisen myötä myös vaativista asiantuntijatehtävistä.

Arvioinnin suorittaa normaalisti opintojakson opettaja tai opettajat. Arvioinnissa noudatetaan Lahden ammattikorkeakoulun yleisiä arviointiohjeita, jotka on annettu tutkintosäännössä.

  • No labels