Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04EBFDS05 Finnish and Digital Services 5 ECTS

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • -parantaa suomen kielen suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja 
  • -opiskelee erityisesti digitaaliseen palveluliiketoimintaan liittyviä käsitteitä suomeksi
  • -pystyy jossain määrin toimimaan suomalaisessa työyhteisössä
  • -osaa laatia työnhakuun liittyvät asiakirjat suomen kielellä.

 Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija vahvistaa suomen kielen taitoaan ja oppii lisää rakenteita ja sanastoa. Huomiota kiinnitetään erityisesti työelämän sanastoon ja viestintätilanteisiin. Teemoina ovat mm. työnhaku, työnhaun asiakirjat sekä työpaikkahaastattelu.   

Opintojakso integroidaan osin modulin muihin sisältöihin.

Edeltävä osaaminen

Finnish for Foreigners I

Toteutus ja arviointi

Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

  • No labels