Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DigiOpit - verraten hyvää -hankkeen loppuselvitys, Amisto

Porvoon ammattiopisto, Teemu Amisto, 1/2017 

Selvitys ajalta 6.8.2015 - 31.12.2016

1 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet oman organisaation näkökulmasta?

 

2 Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet?

 

3 Miten hanke on käytännössä toteutettu? Työt, tekijät ja aikataulu.

 

4 Miten hankkeen toimintaa tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu?

 

5 Miten hankkeesta on tiedotettu hankkeen kouluissa, muille kouluille ja sidosryhmille? Johto, opettajat, opiskelijat, yhteistyöyritykset.

 

6 Miten hankkeessa on syntyviä tuloksia on tunnistettu, levitetty ja hyödynnetty?

 

7 Hankkeen toteuttamiseen osallistuneet muut yhteistyökumppanit? Luettele organisaatioiden ja yhteyshenkilöiden nimet?

8 Muuta

Erilaisten oppimisympäristöjen kehittäminen sekä joustavien opintopolkujen luominen virtuaalisia oppimisympäristöjä ja -välineitä hyödyntäen. Pyritään luomaan yhtenäinen malli erilaisille oppimisympäristöille käytettävyyden helpottamiseksi.

Opetushenkilöstön tietoteknisten valmiuksien parantaminen mobiililaitteiden ja sosiaalisen median osalta.

Virtuaalisten ympäristöjen hyödyntäminen työssäoppimisessa esim. Wilmaan tehtävä oppimispäiväkirja, jota sekä työpaikkaohjaajalla että opettajalla on mahdollisuus lukea päivittäin.

 

Osallistuttiin koulutuskuntayhtymän uuden oppimisympäristön haku prossiin ja oltiin aktiivisesti kehittämässä uuden oppimisympäristön rakennetta ja sisältöjä. Uusi oppimisympäristö otetaan laajamittaiseen käyttöön syksyllä 2017.

Hankkeen aikana aloitettiin uuden oppimisympäristön pääkäyttäjien ja tulevien eTutor opettajien koulutukset.

Opettajille ja opiskelija ryhmille järjestettiin tarpeen mukaan tvt/moodle -tukea ja ohjausta.

Tieto- ja viestintätekniikan opettajat järjestivät työpajan responsiivisista kotisivuista.

Matkailu alan opiskelijoille ja opettajille järjestettiin pelillisyys työpajoja, jonka tuotoksena toteutettiin Porvoon kaupunkisuunnistus teemalla Suomi 100-vuotta. Suunnistuksen työkaluina käytettiin mm. Nomadi, ingress, instagram ja google formsia.

Hanketta koordinoinnista vastaa sähkö- ja prosessitiimin koulutuspäällikkö.

Hankkeeseen osallistui opettajia eri koulutusaloilta.

Hankkeen aikana on tarkoitus hyödyntää ja kehittää aiempien hankkeiden  tuloksia.

 

Hankkeen aikataulu:

Syksy 2015

  • Valitaan hankkeeseen osallistuvat opettajat
  • Perehdytetään osallistujat aiempien hankkeiden tulosten synnyttämiin hyviin käytänteisiin
  • Osallistutaan Roadshow:n ja vertaiskehittämisen suunnitteluun
  • Järjestetään koulutustilaisuuksia opetushenkilöstölle
  • Osallistutaan vertaiskehittämisen suunnitteluun

Kevät 2016

  • Pyritään luomaan yhtenäinen malli erilaisille oppimisympäristöille käytettävyyden helpottamiseksi
  • Osallistutaan hankeverkoston Roadshow:n toteutukseen
  • Toteutetaan vertaiskehittämistä hankeverkostossa
  • Perehdytetään henkilöstöä uusiin käytänteisiin

Syksy 2016

  • Otetaan käyttöön hankkeen aikana luodut hyvät käytänteet
Hankkeen aikana toteutetuissa palavereissa ja amiston laajennetunjohtotiimin ja koulutuspäälliköiden -palavereissa (1krt/kk).

Oppilaitoksen intranet sivuilla.

Amiston opettajille suunnittelupäivän yhteydessä pidetyssä infossa.

 

Koulutus tilaisuuksissa ja hankkeen aikana järjestetyissä työpajoissa sekä amiston suunnittelupäivän yhteydessä pidetyssä infossa.Hankkeeseen osallistuneet koulutuksenjärjestäjät. 
Muuta huomioitavaa?       

Selvitys ajalta 6.8.2015 - 31.12.2016

Toimintakplosallistujia kpllisätietoja
koulutus- ja kehittämisohjelmat   
    
tapahtumat   

Opettajien tvt-perehdytys

Hankkeen RoadShow't

pelillisyys työpajat

3

2

4

5

5

20

 
muuta toimintaa, mitä?   

Hankkeen suunnittelupalaverit

tvt-palaverit

LMS-kehitys tilaisuudet

5

9

4

8

10

4

 

Liittyy kuntayhtymän yhteisen verkko-oppimisympäristön hankintaan.

Tuotoksetkpllisätietoja
toimintamalli   
 Kuntayhtymän yhteinen LMSmoodle oppimisympäristö  https://moodle.edupoli.fi/
raportti (tätä OPH:n selvitystä ei lasketa)   
    
muut julkaisut, www-sivut, yms. mitä?   
    
muuta, mitä? esim. materiaalit, ohjeet ym. kaikki mitä projektityönä on tuotettu