Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DigiOpit - verraten hyvää -hankkeen loppuselvitys, Dila

Lahden diakonian instituutti, Suomen Diakoniainstitutti (1.1.2017 alkaen), Anne-Maria Karjalainen, 1/2017

Selvitys ajalta 6.8.2015 - 31.12.2016

1 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet oman organisaation näkökulmasta?

 

2 Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet?

 

3 Miten hanke on käytännössä toteutettu? Työt, tekijät ja aikataulu.

 

4 Miten hankkeen toimintaa tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu?

 

5 Miten hankkeesta on tiedotettu hankkeen kouluissa, muille kouluille ja sidosryhmille? Johto, opettajat, opiskelijat, yhteistyöyritykset.

6 Miten hankkeessa on syntyviä tuloksia on tunnistettu, levitetty ja hyödynnetty?

 

7 Hankkeen toteuttamiseen osallistuneet muut yhteistyökumppanit? Luettele organisaatioiden ja yhteyshenkilöiden nimet?

 

Osallistuminen roadshow:n, valmistelut ja levittäminen instituutin sisällä.

Työpaikkaohjaajien valmiuksien lisääminen digitaalisiin- ja mobiiliohjauksen muotoihin (työpaikkaohjaajien valmiudet ohjata Skypen välityksellä, blogiohjaus, sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus jne). TOP-ohjaajakoulutuksen kehittäminen ja työpaikoilla tapahtuva kouluttaminen.

Primus-, Kurre-, Wilma-järjestelmän virtuaalisten mahdollisuuksien käyttöönoton kehittäminen opiskelijoiden ohjaamisessa, arvioinnissa ja yhteistyö työelämän kanssa.

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ja levittäminen oppimisen, opetuksen ja ohjauksen välineeksi siten, että se parantaa mahdollisuuksia tarjota opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja ja lisää koulutuksen saavutettavuutta.

 

Instituutissa on osallistuttu hankeverkoston kokouksiin ja roadshow-valmisteluihin. Keväälle 2016 on määritelty roadshow'n osallistuvat.

Instituutin edustajat ovat osallistuneet hankkeen roadshow-tapahtumiin järjestäjänä ja osallistujina (erityisesti pelillisyys ja sähköisten opiskelumateriaalien kehittäminen).

Syksyn 2015 aikana toteutettiin kysely työpaikkaohjaajille, jossa kartoitettiin top-ohjaajien valmiuksia käyttää sähköisiä ja digitaalisia ohjausvälineitä ja ohjelmia. Selvityksen tulokset valmistuvat tammikuussa 2016 ja niiden pohjalta kehitetään Wilman käytön ABC-video kevään 2016 aikana.

Hankkeessa toteutettiin Wilman käytön ABC-video työelämätoimijoiden käyttöön.

Lisäksi syksyllä 2015 kehitettiin instituutin käyttöön yhtä uutta verkkokurssia: yrittäjyyden/palvelujen tuottamisen verkkokurssi valmistuu moodle-oppimisympäristöön kevään 2016 aikana. Lisäksi instituutin opetuskeittiö Culinalle kehitettiin omaa blogia, jossa tiedotetaan opetuskeittiön toiminnasta ja sinne voidaan tallentaa opetusmateriaalia. Blogi julkaistaan kevään 2016 aikana.

Hankkeen aikana kehitettiin yrittäjyyden/palvelujen tuottamisen verkkokurssi. Sähköistäoppimateriaalia kehitettiin www.dilaculina.fi -blogiin. Pelillisyyttä kehitettiin työssäoppimisen ohjaamiseen: opiskelijat ja työpaikkaohjaajat pelaavat yhdessä peliä tutkinnon perusteiden ja ammattitaitovaatimusten opiskelemiseksi.

Instituutin kehittämisvastaava vastaa hankkeen kokonaisjohtamisesta, hallinnosta ja rahoituksesta sekä tiedottamisesta. Hankkeessa työskenteli syksyn 2015 aikana neljä opettajaa hanketavoitteiden mukaisesti ja vuonna 2016 kaksi opettajaa sekä tietohallintosihteeri. Hankesihteeri vastaa hankkeen arkistosta ja taloushallinnosta yhdessä taloussihteerin kanssa.Instituutin johtoryhmä seuraa hankkeiden etenemistä. Hankeverkostossa seurataan hanketavoitteiden saavuttamista verkoston yhteisissä kokouksissa.

Hankkeella on omat verkkosivut

Lisäksi hankkeen toiminnasta tiedotetaan instituutin muissa valtakunnallisissa hankeverkostoissa, tapahtumisssa ja julkaisuissa.

Instituutti on tuottanut materiaalia hankkeen blogiin.

Instituutin edustaja osallistui pedagogiset huiput-tapahtumaan syksyllä 2016, jossa esiteltiin hankkeessa kehitettyä pelillisyyttä.

Instituutissa valitaan kuukausittain kuukauden hanke, jonka tuloksia nostetaan sisäisessä ja ulkoisessa tiedotuksessa esille. Syksyisin toteutetaan hanketori tapahtuma, jossa levitetään hankkeiden tuloksia henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden käyttöön, näin myös syksyllä 2016.  
Muuta huomioitavaa?       

Selvitys ajalta 6.8.2015 - 31.12.2016

Toimintakplosallistujia kpllisätietoja
koulutus- ja kehittämisohjelmat   
    
tapahtumat99digityöpajat instituutissa
Roadshow342 opiskelijaa, 2 henkilökuntaa, lisäksi etäosallistujia
muuta toimintaa, mitä?   
Moodle-päivä Helsinki 201611Humak ja Blackboard järjestivät Moodle-koulutuspäivän.
Tuotoksetkpllisätietoja
toimintamalli   
    
raportti (tätä OPH:n selvitystä ei lasketa)   
    
muut julkaisut, www-sivut, yms. mitä?1 http://www.dila.fi/koulutus/kehittamishankkeet/digiopit
    
muuta, mitä? esim. materiaalit, ohjeet ym. kaikki mitä projektityönä on tuotettu