Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DigiOpit - verraten hyvää -hankkeen loppuselvitys, Point College

Porvoo International College, Katriina Karkimo, 1/2017

Selvitys ajalta 6.8.2015 - 31.12.2016

1 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet oman
organisaation näkökulmasta?
2 Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet?3 Miten hanke on käytännössä toteutettu? Työnjako ja aikataulu. 

Verkkokurssien kehittäminen, verkkokurssien tuotantomallin määrittely (erilaisten kurssityyppien ja rakenteiden määrittely, verkko-opetuksen pedagogiikka, verkkokurssien toteutukseen käytettävien työkalujen vertailu)

Verkon kautta tapahtuva(työssäoppimisjaksojen) ohjauksen kehittäminen, kehittämistyön kohteena ovat erityisesti opiskelijan oppimisen dokumentoinnin välineet.

Verkostoyhteistyöhön osallistuminen

Henkilöstön tvt-osaamisen kehittäminen

Verkkomateriaalin tuottaminen on lisääntynyt  hankkeen aikana kaikissa Point Collegen tutkinnoissa. Aikuispuolella on opiskelijoille voimassa yleinen asiakaslupaus, jonka mukaan he voivat suorittaa koko tutkinnon verkon kautta. Säästöpaineiden myötä verkkomateriaaleja tarvitaan myös nuorisopuolella entistä enemmän.

Kuluneen vuoden aikana on syntynyt runsaasti kokemuksia eri välineistä ja tavoista tuottaa verkkoaineistoa. Näitä kokemuksia on koottu yhteisiin dokumentteihin, jotka jaetaan hankkeen blogin kautta. Eri kurssityyppien ja -rakenteiden määrittelystä ei ehditty vielä tehdä yleisen tason malleja, hankeaika oli siihen liian lyhyt.

 

Ohjauksessa on kokeiltu lähinnä kahta eri välinettä: WhatsAppia ja OneNote-muistikirjaa. Näistä on kirjattu nk. hyvät käytännöt, jotka on jaettu hankkeen blogissa.

 

Olemme aktiivisesti osallistuneet verkoston kokouksiin ja ylläpitäneet omalta osaltamme hankewikiä. Olemme myös ottaneet vetovastuun teemaryhmä 3:sta (verkko-opinnot).

 

Opetushenkilöstön tvt-osaamista kehitettiin vuoden 2015 loppuun asti silloin päättyneen Yrkeskunnig-projektin rahoituksella, joten DigiOpit-hankkeessa tarjottiin osaamisen kehittämistä vasta vuoden 2016 alusta. Toimintamuotoina ovat olleet työpajat ja henkilökohtainen neuvonta.

Point College on panostanut runsaasti työvälineisiin ja puitteisiin, joita opettajat voivat käyttää verkkomateriaalia tuottaessaan. Oppilaitos on samanaikaisesti hankkeen kanssa varustanut erillisen DigiPoint-tilan, jonka avajaisia vietettiin 11.2.2016. DigiPoint toimii digitaalisen kuvan, videon ja äänen tuotantopaikkana sekä monimuotoisena opetustilana. DigiPointin rakentamisesta on vastannut DigiOpit-hankkeessakin koko hankeajan toiminut Juha Sonck. Tilan varustelu on rahoitettu suurimmaksi osaksi itse, DigiOpit-hankkeen tuella on hankittu lähinnä äänitekniikkaa, muutama web-kamera, verkkolevypalvelin ja pientarvikkeita.

DigiOpit-hankkeen puitteissa DigiPointissa on järjestetty koko henkilöstölle avoimia tutustumiskertoja, jolloin osallistujat ovat jo päässeet tekemään yhdessä pienen videokuvauskokeilun.

Juha Sonck on kehittänyt verkko-opetusta ja verkkomateriaalin tuotantoa, lisäksi hän on vetänyt hankeverkostossa verkko-opintojen teemaryhmää. Omassa työssään hän on toteuttanut luentojen välittämistä verkon kautta sekä reaaliaikaisesti että tallenteina. Hän on myös kehittänyt eteenpäin DigiPointin varustelua, ja tuottanut digitaalista oppimateriaalia kyseisellä välineistöllä.

Sote-alan opettajien kanssa on kehitetty verkon välityksellä toteutettavaa ohjausta. Mukana ovat olleet Anna Roo (lukuvuonna 2015-16) sekä Seija Ruotsalainen-Karjula. WhatsApp otettiin käyttöön, jotta saatiin helpotettua erityisesti kuvamateriaalin välittämistä liittyen opiskelijan toimintaan oppilaitoksen ulkopuolella. Opiskelijat saivat kuvaustehtäviä, joita he toteuttivat kummivanhuskäyntien yhteydessä. OneNote-muistikirjoista on kokeiltu sekä henkilökohtaista muistikirjaa että luokan muistikirjaa. OneNote-luokan muistikirjaa on käytetty materiaalien jakamiseen ja yhteisten tehtävien tekemiseen. Henkilökohtaiset muistikirjat ovat toimineet eräänlaisina sähköisinä portfolioina, joihin reflektoidaan omaa ammatillista kasvua

Hankkeen projektipäällikkönä Point Collegessa on toiminut Katriina Karkimo. Hän on myös toiminut henkilöstön osaamisen kehittämisessä pedagogisena it-tukena. Kenellä tahansa on ollut mahdollisuus sopia hänen kanssaan henkilökohtainen konsultaatio, jolloin on käyty läpi niitä asioita, joihin ko. työntekijä tarvitsee neuvoja tai opastusta.

 

4 Miten hankkeen toimintaa tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu?

 

5 Miten hankkeesta on tiedotettu hankkeen kouluissa, muille kouluille ja sidosryhmille? Johto, opettajat, opiskelijat, yhteistyöyritykset. 

6 Miten hankkeessa on syntyviä tuloksia on tunnistettu, levitetty ja hyödynnetty?

 

 

Point College tekee opiskelijakyselyn joka lukuvuosi. Sen avulla seurataan opiskelijoiden kokemuksia ja erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, että ict-asiat olivat mukana kysymyksissä. Saatujen vastausten mukaan opiskelijat ovat tyytyväisiä siihen, miten oppimisteknologiaa tällä hetkellä hyödynnetään.

Aikuispuoli teettää lyhyemmistä koulutuksista omia kyselyitään.

Järjestimme 27.5.2016 DigiPointissa verkko-opinnot-teemaryhmän webinaarin, jossa oli datanomiopiskelijoita mukana kertomassa kokemuksiaan. Meiltä oli myös kolme sote-alan opiskelijaa mukana hankkeen road show -tapahtumassa Lahdessa 16.11.2016. He osallistuivat tapahtuman opiskelijaraatiin, joka arvioi hankkeessa tuotettuja digihelmiä.

Olemme kysyneet ict:n käytöstä, osaamisen kehittämistarpeista ja digitalisaation edistämisestä myös henkilöstöltä. Näiden vastausten perusteella opettajat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä siihen tapaan, jolla tukea tällä hetkellä tarjotaan (pääasiassa henkilökohtaista tukea, silloin tällöin työpajoja ajankohtaisista aiheista).

Tarkkailemalla Moodlen käyttöä on mahdollista huomata, että sen käyttö on lisääntynyt ja opettajat hyödyntävät sen toimintoja koko ajan monipuolisemmin. Myös materiaalin laatu kehittyy koko ajan.

Hanketta on esitelty henkilökunnalle yhteisissä  lukuvuoden aloituspäivissä 7.8.2015 ja 11.8.2016.

24.8.15 koko henkilöstölle viesti, jossa pyydettiin kiinnostuneita ilmoittautumaan mukaan kehittämistyöhön. Tämän jälkeen hankkeen tapahtumista on viestitetty koko henkilöstölle sähköpostin välityksellä.

Hankkeen toimintaa esitelty Point Collegen ICT-uutiskirjeissä lukuvuonna 2015-16.

Hanketta on esitelty muiden ict-hankkeiden joukossa Oy Porvoo International College Ab:n hallitukselle, se on ollut mukana Point Collegen digitalisaatiota koskevissa tiedotteissa, siitä on kerrottu oppilaitoksen vieraille ja siitä on ollut mainintoja myös some-viestinnässä.

Hankkeen tuottamia webinaaritallenteita on jaettu henkilöstölle sähköpostilla.
Verkko-opintoihin ja it-työkalujen käyttöön liittyvää ohjeistoa jaetaan henkilöstölle ja opiskelijoille intran,
web-sivujen ja Moodlen kautta. Hankkeen loppuselvityksen ja Digihelmet-blogin valmistuttua sitä on
mahdollista jakaa sähköpostilla, intran, web-sivujen ja some-kanavien kautta.

 

 

7 Hankkeen toteuttamiseen osallistuneet muut yhteistyökumppanit?
Luettele organisaatioiden ja yhteyshenkilöiden nimet?
8 Muuta huomioitavaa?  
 Hakemuksessa oli tavoitteena monimuoto-opetuksen kehittäminen, mutta se jätettiiin pois, koska rahoitusta saatiin vain osa siitä mitä haettiin. Samoin jätettiin pois verkkokurssien vaihtomallin kehittäminen.  

Selvitys ajalta 6.8.2015 - 31.12.2016

Toimintakplosallistujia kpllisätietoja
koulutus- ja kehittämisohjelmat   
Työpajat henkilöstölle 3n. 12järjestetty vain vuonna 2016, koska 2015 tarjolla toisen hankkeen rahoituksella
Henkilökohtainen neuvonta henkilökunnalle + opiskelijoille43 + 443 + 5tarjottu vain vuonna 2016, koska 2015 tarjolla toisen hankkeen rahoituksella,
mukana on vain sellainen neuvonta, jota varten on varattu aika
(ad hoc -neuvontapalveluita on tarjottu runsaasti tämän lisäksi)
DigiPointin esittely + videotyöpaja henkilökunnalle3n. 10 
tapahtumat   
Järjestetty paikallinen yhteisosallistuminen hankkeen tapahtumiin (digikahvila Lahdessa, road show't), hlökunta + opiskelijat 3 10 + 36 8.2.2016, 22.3.2016 ja 16.11.2016
Verkko-opinnot -teemaryhmän tapaaminen ja webinaari, hlökunta + opiskelijat 1 9 + 3 27.5.2016
muuta toimintaa, mitä?   
 Osallistuminen Microsoftin Office365-esittelyyn verkon kautta 1 1 11.1.2016
 Osallistuminen hankeverkoston kokouksiin ja työpajoihin 1218 Lukumäärässä voi olla epätarkkuutta
 Osallistuminen paikan päällä hankeverkoston road show -tapahtumiin 2 7 16.11.2016
 Osallistuminen hankkeen työkokouksiin Lahdessa 15.1.2016 ja 13.4.2016 2 
 Osallistuminen Humakin Moodle-päivään Helsingissä 1 1 16.3.2016
 Osallistuminen Mediamaisterin ja Ubicastin esittelytilaisuuteen Helsingissä 1 1 23.8.2016
 Moodlen kehittäminen (palveluntuottajien järjestämät esittelyt Point Collegen edustajille) 3 7 
 Verkko-opinnot-teemaryhmän vetäminen 6 37 
 Osallistuminen Verkko-/mobiiliohjaus ja oppimisalustat -teemaryhmän toimintaan 22 Lukumäärätiedot epätarkkoja
 Talon sisäiset hankekokoukset10 24 
Tuotoksetkpllisätietoja
toimintamalli   
Luentojen digitaalinen tallennus ja striimaus verkkoon (Juha Sonck)  www.youtube.com/watch?v=wRGQuCavQew

Tieto- ja viestintätekniikan opintojen toteutus verkossa (Juha Sonck)

  

Tieto- ja viestintätekniikan opintojen toteutus, SlideShare

 

 

WhatsApp ja OneNote ohjauksessa (Katriina Karkimo, Seija Ruotsalainen-Karjula ja Anna Roo)

  

WhatsApp ja OneNote ohjauksessa SlideShare

Verkkokurssien laatimiseen ja Moodlen käyttöön liittyviä käytäntöjä (Katriina Karkimo)  

https://padlet.com/katriina_karkim/doverkkokurssit

raportti (tätä OPH:n selvitystä ei lasketa)   
    
muut julkaisut, www-sivut, yms. mitä?   
Oma osuutemme verkko-opinnot-teemaryhmän työskentely-wikistä   DO teema 3 verkko-opinnot
muuta, mitä? esim. materiaalit, ohjeet ym. kaikki mitä projektityönä on tuotettu   

ICT-uutiskirjeet henkilöstölle

Sisäisiä ohjeita DigiPointin käytöstä

Sisäisiä ohjeita omien järjestelmiemme käytöstä

Lomake, jolla opiskelijalta (tai hänen huoltajaltaan) kysytään lupa valokuvien ja töiden käyttöön,

Uudistettu versio järjestelmien käyttösäännöistä

Skype for business -ohje opiskelijalle

 

  

 Luvat ja kiellot.pdf

Järjestelmien käyttösäännöt.pdf

Skype for Business -ohje opiskelijalle.pdf