Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DigiOpit - verraten hyvää -hankkeen loppuselvitys, Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus, Hanna Toijala 1/2017 

Selvitys ajalta 6.8.2015 - 31.12.2016

1 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet oman organisaation näkökulmasta?

 

2 Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet?

 

3 Miten hanke on käytännössä toteutettu? Työt, tekijät ja aikataulu.

 

 

 

Digitaalisten oppimisratkaisujen 

tai opetus- ja ohjauskäytäntöjen 
kehittäminen, mallintaminen ja 
levittäminen

Suunnitellaan Salpauksen kaksi lähi- ja/tai etäosallistuttavaa työpajaa (DigityöPajat)

 Osallistutaan hankeverkoston vertaiskehittämisverkoston rakentamiseen.

Osallistutaan verkoston yhteisen roadshow-mallin suunnitteluun

1 Top-mobiiliohjaus; digitaalinen top-päiväkirja ja topin arviointi verkossa
(levitys Salpaukseen; yksilölliset opintopolut) 

 2 Pelillisyys, oppimispelit 
ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi. Vertaisoppimisen tukeminen. (mallinnus piloteista ja osaamisen jakamine Salpaukseen)

3 Verkko- ja monimuoto-toteutuksen mallintaminen
yksilöllisiin opintopolkuihin 
(sis. tutkiva oppiminen, käänteinen opetus, opetustallenteet, digi-oppimateriaali)

Hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin, toisaalta hanke oli toimijoidensa näköinen ja kehittyi luovasti tekemisen myötä. Hanketiimissä yhdistyi hienosti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön, opiskelijalähtöisen pedagogiikan (tiimioppimisen) ja oppimisen kehittämisen osaaminen. Tavoitteista yhdeksi keskeisimmistä nousikin opiskelijalähtöisyys. Opiskelijat haluttiin yhä tasavertaisemmiksi toimijoiksi tapahtumien toteuttamisessa ja myös hyvien käytäntöjen mallintamisessa.

Työpajojen järjestämisen tavoite toteutui mutta osa yhdistettiin hankeverkoston yhteisten Roadshow-koulutustapahtumien yhteyteen. Salpaus koordinoijana oli niiden keskeisenä suunnittelijana ja toteuttajana. Päälähetykset tehtiin Lahdesta käsin. Kaikki tapahtumat olivat aina sekä lähi- että etäosallistuttavia niin kuulijoille kuin esiintyjille. Tapahtumien valmistelu tehtiin paikallisia tapaamisia lukuunottamatta verkossa ja dokumentoitiin hankewikiin. Suuri osa tapahtumasta tallennettiin ja on edelleen katsottavissa blogeissa Who let the DOgS out? ja Digihelmet. Salpauksen oman Tule haukkumaan somea! -työpajan (2/2016) sisällöstä ja ohjauksesta vastasivat hanketiimin opettajien aloilta opiskelijat. Oppijoina olivat opettajat, osa etänä. Live-seuraamiseen kokeiltiin Periscopea. Muiden tapahtumien aiheet tukivat tavoitteiden toteutumista. DO pelillisyys roadshow 1 (sisältö teema 4, 3/2016), jossa painotettiin pelien taitoa ylittää rajoja; tekijöinä voi olla opiskelijat, pelejä voi tehdä yli alojen ja oppilaitosrajojen mm. yhteistyö Dilan kanssa. DO verkko-oppiminen roadshow 2 (sisällöt teemat 1 ja 3, 10/2016), jossa esillä hankeverkostossa yhteiseksi kiinnostuksen kohteeksi nousseet oppimisympäristöjen vertailu, joka useimmilla Moodle ja O365. DO digihelmet roadshow 3 (sisältönä kaikki teemat, 11/2016), jossa esillä parhaat käytännöt, hankeverkoston hiomat digihelmet, jotka tuotiin opiskelijoista koostuvan raadin arvioitaviksi.

Vertaiskehittämisen tavoite toteutui ja mahdollistui, vaikka vastuu hyödyntämisestä jäi toimijoille. Salpaus koordinoi vertaiskehittämistä. Oppimispaikkoja ja välineitä olivat verkkokokoukset (AC, Skype), suljettu Facebook-ryhmä, hankewiki ja blogit, Youtube-kanava ja GoogleDocs. Lisäksi oli yhteisiä työpajoja, joiden yhteydessä oli harvat lähitapaamiseet verkostolle. Työskentelyn tehostamiseksi verkosto jaettiin alussa omien tavoitteiden mukaisiin kehittämisteemaryhmiin. Teemaryhmistä Verkko-opinnot (teema 3) toimi aktiivisimmin hyödyntäen mm. wikiä ja kehittäen myös muita verkkotyöskentelytapoja kuten kokousten tallentamista.

Jokaisesta roadshow'sta opittua hyödynnettiin seuraavissa ja roadshow-mallinnusta rakennettiin wikiin . Konkreettisena tuloksena syntyi digihelmi, hyvä käytäntö Elävä webinaari.

1 Top-mobiiliohjaus; digitaalinen top-päiväkirja ja topin arviointi verkossa. 
Osalla aloilla tavoite on periaatteessa toteutunut jo kauan, kun ohjausta ja päiväkirjaa tehdään verkossa mutta monin vaihtelevin välinein. Suosituimpia ovat eri some-palvelut ja vapaa-ajalta tutut viestintävälineet, kuten WhatsApp. Aiheina nämä liittyvät laajempaan Salpauksen eOppimisympäristön määrittelyyn 2016-2017. Meneillään on myös uuden oppilashallintojärjestelmän käyttöönotto, jonka yhteyteen on, osalla aloista jo käytössä, oleva oppa.fi -palvelu. Palvelu on tarkoitettu oppimisen ja osaamisen arviointiin ja seuraamiseen, joten se korvannee jatkossa em. somen käytön. Oppa.fi -kehittämistyötä tehdään Salpauksen muissa hankkeissa ja asiaa seurattiin mutta ei kehitetty erityisesti tässä hankkeessa.

2 Pelillisyys, oppimispeli -tavoite toteutui kiitettävästi.
Salpaus otti vetovastuun kehittämisteemaryhmästä Pelillisyys (teema 4). Aihetta esiteltiin valtakunnallisissa OPH:n seminaareissa, joka edisti asiaa tuottaen esittely- ja opiskelumateriaalia, ks. blogi meoppiminen. Salpauksessa pelillisyys vakiinnutti asemansa yhtenä pedagogisena menetelmänä. Pilottina 2014 alkanut Seppo-pelisovelluksen käyttö kasvatti suosiotaan ja vakiintui useilla aloilla. Pelit innostivat opettajia ja opiskelijoita pois luokasta aktiviiseen, yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja eri medioita hyödyntävään sisällön tuottamiseen. Pelillisyys on mukana Salpauksen OPS:in yhteisen osan TVT-linjauksissa (s. 40), Salpauksen digimaailmassa sekä alakohtaisssa digimaisemissa, esim. sote.

3 Verkko- ja monimuoto-toteutuksen mallintaminen -tavoite toteutui osittain.
Salpaus oli aktiivisesti mukana kehittämisteemaryhmässä Verkko-opinnot, mallinnus (teema 3). Tässä akitiivisessa ryhmässä vertaisopittiin ja saatiin arvokasta tietoa Salpauksen verkko-opintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen jatkossa.

Muiden hankkeessa esiin nousseiden tavoitteiden toteutuminen

Lisäksi Salpaus oli aktiivisesti mukana kehittämisteemaryhmissä Pedagoginen tvt-osaaminen (teema 5) ja Verkko-/mobiiliohjaus ja oppimisalustat (teema 1) jotka aiheina lopulta näyttäytyivät yhdessä ja osaltaan edistivät - Salpauksessa kuten useimmilla verkoston koulutuksenjärjestäjiä - meneillään olevaa oppimisympäristöjen tarkastelua ja määrittelyä. Salpauksen yleistä digimaailmaa lähdettiin hankkeen myötä tarkastelemaan alakohtaisesti ensin hanketiimin opettajan toimesta sote-alalla mutta myöhemmin myös muilla aloilla. Videot, kuvat, blogit (teema 2) teemassa Salpaus ei ollut ns. aktiiviroolissa mutta monimediaisen sisällön tuotanto nousi ajankohtaisena hyvin keskeiseksi kaikessa opetuksessa, oppimispeleissä, sekä hanketapahtumien markkinoinnissa ja dokumentoinnissa.

Hanketiimiin kuului syksyllä 2015 projektipäällikkö ja kolme eri alan opettajaa: Laura Laakkonen, sosiaali- ja terveysala (lähihoitajat). Anna Forsström, talotekniikka. Jarno Räsänen, luonnonvara-ala (luonto-ohjaajat). Opiskelijoiden mukana olo mahdollistui opettajien toimesta ja opiskelijoita oli kaikissa tapahtumissa hanketiimin opettajien aloilta. Lisäksi webinaareissa teknisenä tukena oli yksi tai useampi datanomi-opiskelija, joka tekee top-jaksoaan TopIT:ssä Tietohallinnon ohjaamana ja yhteydessä.

2016 mukana oli osan aikaa myös Jenica Apell (sote) ja Salpauksen verkko-opetuksen mentoreista Mika Lammassaari (datanomit) ja Eerika Grönlund (yto, kielet).

Hanketiimillä oli live- ja verkkotapaamisia tarpeen mukaan. WhatsApp toimi aktiivisesti viestintävälineenä.

Alussa tavattiin pelillisyys-konsultti (Mauri Laakso 29.9.2015) hanketiimin pellillisyysideoinnin aktivointiin.

Sote-, talotekniikan, luonnonvara-alan ja datanomi-opiskelijoita oli vaihtelevasti mukana toteuttamassa työpajaa (2/2016) ja kolmea 2016 järjestettyä roadshow'ta: Opiskelijat olivat keskeisissä rooleissa erityisesti työpajan suunnittelijoina ja ohjaajina, sekä tapahtumien esittelyvideoiden toteuttajina Anna Forsströmin ohjaamina, videoiden esiintyjinä, kuvaajina ja editoijina.

Viestintä- ja markkinointimateriaalien suunnittelija ja tekijä oli Hanna Toijala.

Hanketiimi osallistui aktiivisesti vertaiskehittämiseen osallistuen AC-/Skype-kokouksiin ja työpajoihin, sekä oli keskeisessä roolissa tapahtumien suunnittelijana ja toteuttajana. Hanketiimi raportoi tekemästään ja tuotteisti hyviä käytäntöjään Digihelmet-blogissa julkaistavaksi.

Projektipäällikkö organisoi sekä Salpauksen hanketyöskentelyä ja hanketiimiä, sekä koordinoi hankeverkoston yhteistä työskentelyä, joka tapahtui pääosin verkossa alussa yhdessä valituilla työvälineillä. Hän dokumentoi hankkeessa tehtyä hankewikiin ja hankeblogeihin. Projektipäällikkö sopi esiintyjät ja organisoi yhteiset työpajat ja roadshow't yhdessä hankeverkoston projektinvetäjien sekä muiden aktiivisten hanketoimijoiden kanssa.

 

4 Miten hankkeen toimintaa, tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu?5 Miten hankkeesta on tiedotettu hankkeen kouluissa, muille kouluille ja sidosryhmille? Johto, opettajat, opiskelijat, yhteistyöyritykset.

6 Miten hankkeessa on syntyviä tuloksia on tunnistettu, levitetty ja hyödynnetty?


7 Hankkeen toteuttamiseen osallistuneet muut yhteistyökumppanit? Luettele organisaatioiden ja yhteyshenkilöiden nimet?

Aloilla hankkeessa tehty on viety suoraan käytäntöön hanketiimin jäsenten aktiivisen verkkomentoriroolin myötä. Mm. Seppo-pelien käyttö on pitkälti vakiinnuttanut asemaansa erityisesti hanketiimin mutta laajemmin myös muilla aloilla,

Hankkeen tuloksista on saatu tähän mennessä hyvää, useimmiten vapaamuotoista suullista tai kirjallista, palautetta, kun tuloksia ja tuotoksia on esitelty julkisilla verkkosivuilla, intrassa, hankkeen järjestämissä kaikille avoimissa etänä seurattavissa tai tallennettuissa tapahtumissa tai muissa Salpauksen yhteisissä tapahtumissa.

Hanketiimin jäsenet tekivät alussa lähtötilanteen arvioinnin Tiimiakatemian Oppimissopimus-pohjaan. Viimeisessä hanketiimin tapaamisessa käytiin arviointikeskustelu hankkeessa opitusta henkilökohtaisesta, oman alan ja Salpauksen näkökulmasta.

Kaikista työpajoista ja tapahtumista tiedotettiin ja niitä markkinoitiin avoimesti osallistuttavina sekä Salpauksen intrassa Salpauksen henkilöstölle ja sosiaalisessa mediassa aiheeseen liittyvissä Facebook-ryhmissä ja Twitterissä hanketiimin toimesta.

Salpauksen yhteisissä tapahtumissa hanketta ja sen tuotoksia esiteltiin:

  • PedaTori, Salpauksen ja muiden yhteistyöoppilaitosten hankkeiden esittelytilaisuus.
  • Salpauksen syksyn aloitustilaisuus koko henkilöstölle, aiheena pelillisyys.
  • Salpauksen digihankkeiden vetäjille järjestetty tapaaminen ja vertaisoppimisen tilaisuus

OPH:n seminaareissa/tapahtumissa esiteltiin hanketta tai pidettiin työpaja pelillisyys-aiheesta (Levi, Tampere).

Oppimispeli-kilpailua mainostettiin sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter) ja OPH:n tilaisuudessa (Tampere, Levi).

Pelillisyys on otettu mukaan Salpauksen OPS:in yhteisen osan TVT-linjauksissa (s. 40), Salpauksen digimaailmassa sekä alakohtaisssa digimaisemissa, esim. sote.

Pelillisyyttä on esitelty Salpauksessa sekä koti- että ulkomaisille aiheesta kiinnostuneille vieraille ja opilaitokseen benchmarkking-käynnille tulleille..

Hankkeessa tuotettua sisältöä hyödynnetään koko Salpaukselle toteutettavassa Salpaus digittää -valmennuksessa, aloitus 2/2017. Yhtenä keskeisenä työkaluna on hankkeessa kehitetty Salpauksen digimaailman pilkkominen alakohtaisiin digimaisemiin. Digimaisemien avulla opettajat ja esimiehet, sekä muut Salpauksen asiantuntijat ja eOppimismäärittelyyn osallistuvat voivat vertailla koulutusalojen lähtötilannetta.

 

Koko hankeverkosto

Mauri Laakso, pelillisysasiantuntija

Lentävä Liitutaulu Oy, Riku Alkio

VizSoft Oy,
Mikko Liukkonen,

Salpauksen osuuskunta Taidottaja/Eloloimu

Salpauksen NY-yritys
Vanilla Ny

Selvitys ajalta 6.8.2015 - 31.12.2016

Toimintakplosallistujia kpllisätietoja
koulutus- ja kehittämisohjelmat  

 

Digityöpaja

Benchmarkkaus, O365 opetuksessa

1

1

20

8

Digityöpaja 1: Tule haukkumaan somea 8.2.2016, bit.ly/haukkuesite 

Hankeverkosto jakoi osaamista O365 opetuksesta, hanketoimijoiden lisäksi mukana asiantuntijoita mm. Salpauksen Tietohallinnosta (18.3.2016 AC)

tapahtumat  

 

DO roadshow 1 (pelillisyys)

DO roadshow 2 (verkko-oppiminen)

DO roadshow 3 (digihelmet)

Salpauksen syksyn aloitustilaisuus henkilöstölle

Salpauksen PedaTori

Salpauksen digihankkeiden tapaamisessa

 

 

1

1

1

1

1

1

10

10

12

3

6

4

Se ei pelaa, joka jää jalkoihin -roadshow 1, ti 22.3.2016 Lahti (Salpauksen toinen digipaja tämän yhteydessä) http://bit.ly/do1blogi (osa osallistujista lähi, osa etä)

Mihin Moodle taipuu? -roadshow 2, 7.10.2016 Lahti http://bit.ly/do2blogi (osa osallistujista lähi, osa etä) hanketoimijoiden lisäksi mukana asiantuntijoita mm. Salpauksen Tietohallinnosta

Haavi auki! Nappaa digihelmet käyttöösi -roadshow 3, 16.11.2016 Lahti http://bit.ly/do3blogi (osa osallistujista lähi, osa etä)

Pelillisyys-videon ja Seppo-pelin demoaminen aloitustilaisuudessa 8.8.2016 youtube.com/watch?v=2X4RC3pEMXQ

Hankkeen esittelyä ja livestreamaus-kokeilu yhteisessä hanketapahtumassa 9.11.2016 https://www.facebook.com/salpaus/videos/1327680877255531/

Hankkeen esittelyä Salpauksen digihankkeiden tapaamisessa

muuta toimintaa, mitä?   

Ohjausryhmä, projektipäälliköiden palaverit

Kehittämisteemaryhmien vetäjien suunnittelupalaverit

Salpauksen suunnittelupalaverit

Asiantuntijatapaaminen, pelilllisyys

Asiantuntijatapaaminen, verkkotyöskentely ja vertaisoppiminen

3

4

15

1

1

5

12

45

3

4

AC, talousasiat, hankken tilannekatsaukset, joissain mukana taloussuunnittelija ja/tai hankekoordinaattori

AC

Hanketiimin palaverit verkossa ja/tai lähitapaamisina, opiskelijoiden suunnittelupalaverit, aloitus- ja päätös Salpauksen Asikkalan toimipisteessä

Mauri Laakso, pelillisyys (9/2016)

Pedapoint Oy, Anne Rongas (1/2016)

Tuotoksetkpllisätietoja
toimintamalli   

Pelaa yli rajojen OPH:n Hyvät käytännöt -portaalissa

Salpauksen digimaailma

Sote-alan digimaisema

1

1

1

 

Julkaistu 2.11.2016 https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2269/?q=620e1a8bf30470dd5b91e871b2b1f0e4

http://salpro.salpaus.fi/salpaus/salpaus-digikuva-2016.png 2015-2016

Salpauksen digimaailman pohjalta soten alakohtainen tarkastelu

raportti (tätä OPH:n selvitystä ei lasketa)   
Seppo-pelisovelluksen käyttö Salpauksessa 2015-20161 Raportti wikisivulla https://wiki.lamk.fi/x/mxipAg
muut julkaisut, www-sivut, yms. mitä?  

 

Hankeblogi

Hankewiki

Hankkeet tuotteistusblogi

1

1

1

 

Hankewiki https://wiki.lamk.fi/x/CwReAg, lyhytlinkki http://bit.ly/digiopit

Hankeblogi http://dosalpaus.blogspot.fi sisältää mm. hanketapahtumien ohjelman ja tallenteet, sekä hankeverkoston opettajien kokemuksia ja raporttteja

Hankkeen tuotteistusblogi http://digihelmet.blogspot.fi/ sisältää hankkeen parhaita käytäntöjä tekstinä, kuvina, kaavioina, videoina

muuta, mitä? esim. materiaalit, ohjeet ym. kaikki mitä projektityönä on tuotettu   

Salpauksen työpajan 1 (8.2.2016) esittelyvideot

DO pelillisyys roadshow 1 (22.3.2016) mainosvideo

Pelillisyys Salpauksessa -video

Pelaa yli rajojen -posteri

Oppimispelikilpailu

Soten opiskelijan digimaisema -tarina

2

1

1

1

1

1

 

Ensimmäisen työpajan mainosvideo 1 youtube.com/watch?v=u3o-af0uhyI, mainosvideo 2 youtube.com/watch?v=55D3Wl6iMt4, työpajan tunnelmia youtube.com/watch?v=LeFGY8v77dg

DO roadshow 1 mainosvideo youtube.com/watch?v=a59sJajz_Hg

youtube.com/watch?v=2X4RC3pEMXQ video

Posteri ja Pecha Kucha OPH:n seminaarissa Tampereella 16.-17.2015 http://www.slideshare.net/hannatoijala/do-seppopelit-posteri-oph-tampere-2016

Avoin kilpailu ammatillisen oppilaitoksen opettajille ja opiskelijoille http://dosalpaus.blogspot.fi/p/oppimispelikilpa.html

Yksi digihelmi sote-alan opiskelijan kuvitteellinen opiskelupolku, jossa käytössä ovat alan digityövälineet http://digihelmet.blogspot.fi/2017/01/soten-opiskelija-digimaisemassa.html