Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tavoite 1

Tuotteistaa ammattitaidon saavuttamista tukevat virtuaaliset oppimisratkaisut ja ohjauskäytännöt

Strategialähtöisyys.
Vertaiskehittämällä hyvät käytännöt esille. 
Mallintaminen tutkivaa/osallistavaa oppimista hyödyntäen.
Levittäminen ja osaamisen lisääminen roadshow'ssa. 

 

 

 Tavoite 1 (hakemus)

1 Kehittää, mallintaa ja tuotteistaa vertaiskehittämisen avulla nousevat, oppilaitosten strategisten tavoitteiden mukaiset ammattitaidon saavuttamista tukevat virtuaaliset oppimisratkaisut ja ohjauskäytännöt, joissa hyödynnetään tutkivan/osallistavan oppimisen ammatilliseen koulutukseen sovellettua pedagogista mallia. Levittää vertaiskehittämisen avulla mallinnetut hyvät käytännöt ja lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön, sekä opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista hankeverkoston järjestämässä kolmessa roadshow’ssa.

Tulokset ja hyödyntäminen


1) Vertaiskehittämisen ja roadshow’n kautta kehitetyt ja mallinnetut hyvät käytännöt ovat levinneet verkoston oppilaitoksiin soveltuvin osin opetuksen arkeen.

2) Hyviin käytäntöihin liittyvää verkkosisältöä osataan soveltaa opetus- ja ohjaushenkilöstön, työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen ja itseopiskeluun.

3) Yhteisöllistä verkkotyöskentelyä vertaiskehittämisen kautta oppinut henkilöstö osaa hyödyntää ja jakaa osaamistaan verkkopalveluissa

6) Hankkeessa syntyneistä parhaista käytännöistä tehdään mallinnuksia, jotka viedään OPH:n Hyvät käytännöt -portaaliin. 

 Tulokset ja niiden hyödyntäminen (hakemus)

Tulokset, hyödyntäminen 

- Vertaiskehittämisen ja roadshow’n kautta kehitetyt ja mallinnetut hyvät käytännöt ovat levinneet verkoston oppilaitoksiin soveltuvin osin opetuksen arkeen. 

- Hyviin käytäntöihin liittyvää verkkosisältöä osataan soveltaa opetus- ja ohjaushenkilöstön, työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen ja itseopiskeluun. 

- Yhteisöllistä verkkotyöskentelyä vertaiskehittämisen kautta oppinut henkilöstö osaa hyödyntää ja jakaa osaamistaan verkkopalveluissa. 

- On kehitetty ja mallinnettu virtuaalisissa oppimisympäristöissä hyödynnettäviä koulutusaloja ja oppilaitosrajoja ylittäviä oppimisratkaisuja ja ohjauskäytäntöjä. Mallinnuksessa toteutetaan tutkivan/osallistavan oppimisen tai käänteisen opetuksen (Flipped Classroom) periaatteita, sekä hyödynnetään opetustallenteita, monimediaista sisältöä tai pelillisyyttä. 

- Hankkeessa syntyneet parhaat käytännöt kirjataan oppilaitosten toimintajärjestelmiin ja opetussuunnitelmiin soveltuvin osin. 

- Hankkeessa syntyneistä parhaista käytännöistä tehdään mallinnuksia, jotka viedään OPH:n Hyvät käytännöt -portaaliin. 

Tavoite 2

Vahvistaa osaamisperusteisuuden, työelämälähtöisyyden ja yksilöllisten opintopolkujen toteutumista virtuaalisten oppimisratkaisujen ja ohjauskäytäntöjen avulla.

Kehittää työssäoppimisen mobiiliohjausta yhteistyössä työelämän kanssa.

Mobiiliohjausmenetelmät ja työvälineet top-ohjauksessa, arvioinnissa ja dokumentoinnissa -vertailu.
Käytäntöjen tuotteistus roadshow'hun ja opetuksen arkeen.

 Tavoite 2 (hakemus)

2 Vahvistaa osaamisperusteisuuden, työelämälähtöisyyden ja yksilöllisten opintopolkujen toteutumista virtuaalisten oppimisratkaisujen ja ohjauskäytäntöjen avulla. Nostaa vertailuun hankeverkostossa käytössä ja kehitteillä olevat mobiiliohjauksen pedagogiset menetelmät ja työvälineet erityisesti työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa, sekä oppimisprosessin dokumentoinnissa. Kehittää työssäoppimisen mobiiliohjausta opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan näkökulmista yhteistyössä yritysten ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Valita hankeverkoston parhaat käytännöt ja kehittää, mallintaa ja tuotteistaa ne roadshow’ssa levitettäväksi ja sovellettaviksi oppilaitosten opetuksen arkeen.

Tulokset ja hyödyntäminen


2) Hyviin käytäntöihin liittyvää verkkosisältöä osataan soveltaa opetus- ja ohjaushenkilöstön, työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen ja itseopiskeluun.

3) Yhteisöllistä verkkotyöskentelyä vertaiskehittämisen kautta oppinut henkilöstö osaa hyödyntää ja jakaa osaamistaan verkkopalveluissa.

5) Hankkeessa syntyneet parhaat käytännöt kirjataan oppilaitosten toimintajärjestelmiin ja opetussuunnitelmiin soveltuvin osin. 

6) Hankkeessa syntyneistä parhaista käytännöistä tehdään mallinnuksia, jotka viedään OPH:n Hyvät käytännöt -portaaliin. 

 

  • Oppilaitosten omat tavoitteet ja toteutumisen seuranta ks. raportointi
  •  Hankkeen kuvaus (hakemus)

    Hankkeen kuvaus 

    Hankeverkoston koulutuksen järjestäjät ovat uusissa opetussuunnitelmissa huomioineet TUTKE2 toimeenpanon edellyttämän tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittämisen paitsi opetuksessa ja ohjauksessa, myös opetuksen sisällössä ja ammattitaitovaatimuksissa. Uudistukset edellyttävät kulttuurin muutosta oppilaitostasolla ja opettajuudessa.  

    Hankkeessa hyödynnetään aiempien hankkeiden muun muassa TutKIVA oppiminen verkossa, TutKIVA oppiminen verkossa II  ja Työpaikalla tapahtuvan Oppimisen Pedagogisen Oppimisympäristön kehittäminen tuloksia. 

Tavoite 3

Kehittää verkossa hyödynnettävää tutkintoja, aloja ja oppilaitosrajoja ylittävää toimintamallia.

Yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista tukevien ohjauskäytäntöjen ja digitaalisen oppimateriaalin rakentaminen.  

Tutkivan/soveltavan oppimisen, käänteisen opetuksen, opetustallenteiden ja pelillisyyden hyödyntäminen. 

 Tavoite 3 (hakemus)

3 Kehittää virtuaalisissa oppimisympäristöissä hyödynnettävää toimintamallia tutkintoja, koulutusaloja tai oppilaitosrajoja ylittäviin oppimisratkaisuihin. Rakentaa yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista tukevia ohjauskäytäntöjä ja digitaalista oppimateriaalia hyödyntäen tutkivan/osallistavan oppimisen ja käänteisen opetuksen (Flipped Classroom) menetelmiä, opetustallenteita, monimediaista sisältöä tai pelillisyyttä.

Tulokset ja hyödyntäminen


4) On kehitetty ja mallinnettu virtuaalisissa oppimisympäristöissä hyödynnettäviä koulutusaloja ja oppilaitosrajoja ylittäviä oppimisratkaisuja ja ohjauskäytäntöjä. Mallinnuksessa toteutetaan tutkivan/osallistavan oppimisen tai käänteisen opetuksen (Flipped Classroom) periaatteita, sekä hyödynnetään opetustallenteita, monimediaista sisältöä tai pelillisyyttä. 

6) Hankkeessa syntyneistä parhaista käytännöistä tehdään mallinnuksia, jotka viedään OPH:n Hyvät käytännöt -portaaliin.