Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0747UE06: Energiatekniikka ja uusiutuvan energian tuotanto 6 op

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa kuvata energiantuotantolaitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet (esim. kattilat, turbiinit)
  • osaa keskustella fossiilisista polttoaineista ja ydin- ja vesivoimasta
  • osaa vertailla eri energiamuotojen taloudellisuutta ja ympäristövaikutuksia
  • osaa kuvata uusiutuvan energian laiteratkaisuja
  • osaa kuvata liiketoiminnan perusteet ja selvittää millaista liiketoimintaa uusiutuvan energian laitteisiin liittyy
  • osaa kuvata uusiutuvan energian laitteiden toimintaa
  • osaa mitoittaa uusiutuvan energian laiteratkaisun annettujen taustatietojen avulla

Sisältö

Energialähteiden lämpöarvojen vertailu, laskuharjoituksia. Energialähteiden taloudellinen vertailu, laskuharjoituksia. Tärkeimpien energiantuotantolaitteiden rakenne ja toimintaperiaate. Ydinvoimalaitoksen toimintaperiaate ja siihen liittyvän atomi- ja ydinfysiikan tuntemus. Aurinkokeräimen toiminta. Hybridi toiminta lämmityksessä. Maalämpöpumppu, ilma-vesi lämpöpumppu, aurinkokeräin käyttöveden lämmityksessä. Öljypolttimen toiminta ja savukaasut. Maa-, neste- ja biokaasu. Kaasupolttimen toiminta ja savukaasut. Pellettipolttimen toiminta ja savukaasut. Pyrolyysinesteen ominaisuudet.

Toteutus ja arviointi

  1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
  2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti. Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Oppimateriaali

Sovitaan opintojakson alussa 

 

  • No labels