Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701MK103 MEKANIIKKA, 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee

  • osaa kuvata suurelaskennan perusteet, mekaniikan perusteet, lujuusopin perusteet
  • osaa käyttää fysiikan suureita

Sisältö

-kinematiikka -dynamiikka -statiikka -kiinteän aineen mekaanisia ominaisuuksia

Edeltävät opinnot

Lukion laaja fysiikka arvosanalla 8 tai fysiikan perusteet

Toteutus ja arviointi

Luentoja ja harjoituksia, etäopiskelua, tentti. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Peltonen, H. 1999. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 6. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

 

 

  • No labels