Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0745YS03 YHDYSKUNTASUUNNITTELU, 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa arvioida ja selittää paikallisten olosuhteiden kuten ilmaston, luonnonolojen, maisemarakenteen, yhdyskuntarakenteen ja rakennuskannan merkitystä suunnittelussa
  • osaa arvioida yhteiskuntasuunnittelua asukkaiden näkökulmasta                             
  • osaa hankkia tietoa rajatun alueen suunnitelmista ja selvityksistä ja tehdä niistä yhteenvetoja
  • osaa tehdä havaintoja ympäristöstä ja sen ominaisuuksista

Sisältö

 

Toteutus ja arviointi

Lähiopetus ja ekskursio, harjoitustehtävät, tentti.

Arviointi 1-5.

Opiskelumateriaali

Reppukurssin aineisto.

 

  • No labels