Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää toimintakyky–käsitteen ja sen merkityksen fysioterapeutin työssä

- ymmärtää kasvun, motorisen kehityksen, aikuisuuden ja ikääntymisen vaikutukset toimintakykyyn

- ymmärtää toimintakyvyn arvioinnin osana fysioterapian suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja arviointia

- osaa havainnoida ihmisen liikkumista ja havaitsee siinä olevia variaatioita

- osaa arvioida ihmisen toimintakykyä erilaisten mittareiden avulla elinkaaren eri vaiheissa

- tietää mittaamisen luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja osaa huomioida ne mittaustilanteissa

- osaa huomioida eri ikäiset ihmiset vuorovaikutuksessa

- ymmärtää yksilö- ja ympäristötekijöiden merkityksen toimintakykyyn.

Sisältö

Toimintakyvyn orientoiva arviointi: Toimintakyvyn käsite, arvioinnin tarkoitus ja tavoitteet, ICF-tietouden syventäminen, toimintakykyä arvioiva havainnointi ja mittarit, kehonkuvan, motorisen kehittymisen, asennon hallinnan ja liikkumisen havainnointi ja tutkiminen eri-ikäisillä ihmisillä, toimintakyvyn analysoinnin harjoittelu eri-ikäisillä ihmisillä

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät, seminaarit ja harjoittelu. Toteutus osittain verkkoympäristössä. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

- osaa hyödyntää ICF:ää asiakkaille yksilöllisesti ja monipuolisesti

- pystyy soveltamaan ja kehittämään toimintakyvyn arviointia

- osaa tehdä hyvän yhteenvedon liikkumisen arvioinnin tuloksista

- osaa tehdä hyvän yhteenvedon motorisen kehityksen arvioinnin tuloksista

Taso 3 Opiskelija

- osaa soveltaa ICF:ää asiakastyössä

- osaa arvioida monipuolisesti toimintakykyä ottamalla yksilölliset tekijät huomioon elinkaaren eri vaiheissa ja osaa valita sopivan toimintakykymittarin

- erottaa lievät liikkumisen variaatiot

- tunnistaa normaalin kehityksen vaiheet asiakkaan toimintakyvystä

Taso 1 Opiskelija

- ymmärtää toimintakyvyn käsitteen

- käyttää ICF:ää mekaanisesti

- ymmärtää toimintakyvyn arvioinnin osana fysioterapian suunnittelua, toteutusta ja arviointia

- tuntee toimintakyvyn arvioinnin perusteet

- tietää normaalit liikkumisen variaatiot, erottaa merkittävät poikkeavuudet

- tietää normaalin motorisen kehityksen vaiheet

- osaa tehdä toimintakyvyn arvioinnin luotettavasti

Opiskelumateriaali

Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICF. 2004. Helsinki: Stakes.

TO-MI-kansio http://www.tyks.fi/fi/2956/

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

  • No labels