Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa tukea motorista kehittymistä, asennon hallintaa ja liikkumista eri-ikäisillä ihmisillä

- osaa ohjata toimintakykyä tukevia harjoitteita havainnoinnin pohjalta eri-ikäisillä ihmisillä

- osaa soveltaa aikaisemmin oppimaansa toimintakyvyn tukemisessa (anatomia ja fysiologia, liikunta terveyden

ylläpitäjänä)

- osaa käyttää yksilöasiakkaalle sopivaa manuaalista, verbaalista ja visuaalista ohjaamista

- osaa avustaa liikkumisessa ja siirtymisissä erilaisia apuvälineitä apuna käyttäen

- osaa ohjata päivittäisten toimintojen apuvälineiden käyttöä

- osaa huomioida ympäristön esteettömyyden sekä arvioida kodinmuutostöiden tarvetta.

Sisältö

Liikkumisen harjoittaminen eri keinoin ja erilaisten välineiden käyttö, ohjaaminen: manuaalinen, verbaalinen ja

visuaalinen , liikkumisen ja päivittäisten toimintojen tukemisen apuvälineet.

Edeltävät opinnot: Toimintakyvyn orientoiva arviointi

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, tehtävät, seminaarit, harjoittelu. Toteutus on osittain verkkoympäristössä. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

- osaa monipuolisesti asiakkaan tarpeet huomioiden avustaa asiakkaan siirtymisissä hyvää ergonomiaa noudattaen

- pystyy kehittämään ohjaustapoja edelleen

- pystyy kehittämään moniammatillisesti ja asiakasta ja hänen lähipiiriään kuunnellen asiakkaalle sopivimmat apuväline- ja kodin muutostyösuunnitelmat

- osaa ottaa toimintakyvyn tukemiseen mukaan asiakkaan lähipiirin ja toimia moniammatillisesti

Taso 3 Opiskelija

- osaa avustaa ergonomisesti potilaan siirtymistä ja osaa ohjata avustamista omaisille ja hoitohenkilökunnalle

- osaa ohjata monipuolisesti, yksilöllisesti soveltaen

- osoittaa soveltamistaitonsa asiakkaan kodin muutostöiden suunnittelussa ja apuvälinetarpeen arvioinnissa

- osaa soveltaa ohjaustaan ja harjoitteita monipuolisesti ja yksilöllisesti asiakkaiden toimintakyvyn ja liikkumisen havaintojen pohjalta

Taso 1 Opiskelija

- osaa potilaan siirtymisen ergonomisen avustamisen perusteet ja osaa käyttää joitakin siirtymisen apuvälineitä

- tietää yksilöasiakkaalle sopivat perusliikkumisen ja päivittäisen toiminnan ohjaustavat, osaa valita ohjaustavan asiakkaan tarpeen mukaisesti

-  tuntee apuvälinepalveluprosessin, apuvälinetoimintaa järjestävät tahot ja lait

- tuntee päivittäiset apuvälineet, ympäristön esteettömyyden perusteet ja osaa arvioida kodin muutostöiden tarvetta

- osaa ohjata eri-ikäisten asiakkaiden toimintakykyä ja liikkumista tukevaa harjoittelua

Opiskelumateriaali

Salminen, A. 2003. Apuvälinekirjakehitysvammaliitto. Tammer-Paino Oy.

Tamminen-Peter, L., Eloranta, M., Kivivirta, M., Mämmelä, E., Salokoski, I. & Ylikangas, A. 2007. Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. Opettajan käsikirja. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 6. Helsinki.

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

  • No labels