Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää, miten psykofyysisyys näkyy asiakkaan toimintakyvyssä

- osaa arvioida asiakkaan psykofyysistä toimintakykyä

- osaa kriittisesti arvioiden suunnitella ja toteuttaa psykofyysistä toimintakykyä tukevaa fysioterapiaa.

Sisältö

Psykofyysisen toimintakyvyn arviointi, tavoitteenmukaisen fysioterapian suunnitelman laadinta yksilö- ja ryhmäasiakkaille, psykofyysisen fysioterapian keinot, asiakkaan kuntoutuspolku, kun asiakkaalla on psykofyysisiä toimintarajoitteita, psykofyysiseen fysioterapiaan liittyvä moniammatillinen yhteistyö.

Edeltävät opinnot

Lääketieteelliset aineet, toimintakyvyn orientoiva arvioiminen, toimintakyvyn tukeminen, liikunta terveyden ylläpitäjänä, fysioterapia terveyden edistäjänä, Harjoittelu 1, 2, 3.

Suoritustapa ja arviointi

Alkutentti, luennot, case / hankkeessa opiskelu, tentti. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

-        ymmärtää psykofyysisen  fysioterapian asiakkaan tavoitteiden soveltamisen asiakkaan kuntoutuksen eri vaiheissa

-        osaa käyttää yksilöllisesti ja ja ryhmässä psykofyysisen fysioterapian eri keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi

-        osaa analysoida ja kehittää psykofyysisen fysioterapian asiakkaan kuntoutukseen kuuluvaa yhteistyötä ja kuntoutuspolkua tarpeen mukaan

Taso 3 Opiskelija

-        osaa soveltaa psykofyysisen fysioterapian tavoitteita asiakkaiden tarpeiden mukaan

-        osaa käyttää psykofyysisen fysioterapian keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi

-        osaa hyödyntää psykofyysisen fysioterapian asiakkaan moniammatillista yhteistyöryhmää

Taso 1 Opiskelija

-        osaa määritellä psykofyysisen fysioterapian tavoitteet asiakkaan tarpeen mukaan pohjautuen asiakaan toimintakyvyn arviointiin

-        osaa määritellä keinoja psykofyysisen fysioterapian tavoitteiden saavuttamiseksi

-        tietää, mitä yleisimmin kuuluu psykofyysisen fysioterapian asiakkaan kuntoutuspolkuun ja moniammatilliseen yhteistyöhön

Opiskelumateriaali

Herrala, H., Kahrola, T. & Sandström, M. 2008. Psykofyysinen ihminen. Helsinki: WSOY.

Martin ym. 2010. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Mediapinta.

Luentomateriaali.

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

 

  • No labels