Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää kivun subjektiivisen ja kokemusperäisen luonteen ja osaa kunnioittaa asiakkaan kivun kokemusta

- ymmärtää kivun fysiologian ja teoreettisen taustan

- tietää kivun luokittelusta ja kipumalleista

- tietää akuutin ja kroonisen kivun eron

- osaa erilaisia tapoja mitata kipua luotettavasti

- osaa kirjata asiakkaan neurodynamiikan ja kivun löydökset

- osaa lämpöhoitojen (pinta- ja syvälämpö) ja sähköopin  indikaatiot ja kontrainidkaatiot,

vaikutukset, annostelut ja turvallisuustekijät.

Sisältö

Kipu ja sen tutkiminen: kivun määritelmä, kivun luokittelu, akuutti ja krooninen kipu, kivun mittaaminen ja

kipupotilaan haastattelu, kipupotilaan kuntoutumisen tukeminen.

Lämpöhoidot: Lämpöhoidot ja niiden indikaatiot ja kontraindikaatiot, vaikutukset, annostelut ja turvallisuustekijät.

Sähköhoidot: Sähköoppi ja eri sähköhoitomenetelmät ja niiden indikaatiot ja kontraindikaatiot,

vaikutukset, annostelut ja turvallisuustekijät.

Edeltävät opinnot

Lääketieteelliset aineet, Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan arviointi, Toimintakyvyn orientoiva arviointi.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, osittainen verkko-opetus, käytännönharjoitukset, teoriatentti. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

-        osaa tutkia ja selittää asiakkaan eri kipumekanismit ja analysoida kivun vaikutukset toimintakykyyn

-        osaa soveltaa lämpö- ja sähköhoitoja erilaisille asiakkaille sekä perustella vasta-aiheet ja vaikutukset elimistöön

-        osaa soveltaa erilaisia kipumittareita huomioiden toimintakyky

-        osaa tehdä johtopäätöksiä asiakkaan kivun luonteen perusteella

Taso 3 Opiskelija

-        osaa toteuttaa lämpö- ja sähköhoitoja erilaisille asiakkaille sekä tunnistaa vasta-aiheet ja vaikutukset elimistöön

Taso 1 Opiskelija

-        - osaa tutkia ja selittää asiakkaan eri kipumekanismit

-        - osaa lämpö- ja sähköhoitojen periaatteet ja tietää vasta-aiheet ja vaikutukset elimistöön

-        -osaa nimetä ja selittää asiakkaan eri kipumekanismit

Opiskelumateriaali

Butler, D. 2000. The sensitive nervous system. Adelaide: Noigroup publications.

Materiaali kipuaiheeseen verkossa.

Oheiskirjallisuus:

Butler, D. & Moseley, L. 2003. Explain pain. Adelaide: Noigroup Publications.

Fox, J., Sharp, T. 2007. Practical Electrotherapy, A Guide to Safe Application. Churchill Livingstone.

Kalso, E., Haanpää, M., Vainio, A. (toim.). 2009. Kipu. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.

Shacklock, M. 2005. Clinical Neurodynamics. Oxford: Elsevier.

Vainio, A. 2006. Kivunhallinta. Jyväskylä: Gummerus.

Aiheeseen liittyvät tieteelliset artikkelit.

  • No labels