Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa huomioida akuutin vamman tai kirurgisen operaation vaikutukset potilaan toimintakykyyn

- ymmärtää pre- ja postoperatiivisen fysioterapian merkityksen kirurgisten potilaiden sairaalahoitovaiheessa

- osaa huomioida hyvät hygieniakäytännöt työskentelyssään

- osaa huomioida eri kudosten paranemisprosessien vaiheet fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa

- ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen kirurgisen potilaan kuntoutumisprosessissa.

Sisältö:

Lonkan- ja polven tekonivelpotilaan sairaalavaiheen fysioterapia, yleisimmät ala- ja yläraajamurtumat ja niiden fysioterapia, amputaatiopotilaan fysioterapia, selkärangan murtumat sekä ortopediset leikkaukset ja niiden fysioterapia, palovammat ja niiden fysioterapia, rinnanpoistoleikkauksen jälkeinen fysioterapia, tehohoitopotilaan fysioterapia.

Edeltävät opinnot

Lääketieteelliset aineet, Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan arviointi,

Suoritustapa ja arviointi

Oppimistehtävät, luennot, käytännön harjoitukset, case-työskentely, Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

- osaa etsiä ja soveltaa aihealueeseen liittyvää tieteellistä tutkimustietoa ja soveltaa sitä kliinisen työn kehittämiseen

- osaa perustella fysioterapiaan liittyviä valintoja ja reflektoida omaa toimintaansa

Taso 3 Opiskelija

- osaa ohjata potilaalle yksilöllisiä harjoitteita vamman tai kirurgisen operaation jälkeen

- osaa suunnitella potilaan kuntoutumisprosessia  ICF-mallin mukaisesti

-  osaa informoida jatkokuntoutuspaikkaa sairaalavaiheen jälkeen

Taso1 Opiskelija

- osaa huomioida eri kudosten paranemisprosessien vaiheen postoperatiivisen fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa

- osaa huomioida  potilaan vamman tai kirurgisen toimenpiteen vaikutukset potilaan toimintakykyyn ja yleistilaan

- osaa avustaa ja ohjata potilaan liikkumista kirurgisen operaation jälkeen

-  tietää tyypillisimmät apuvälineet ja osaa ohjata niiden käytön potilaalle

Oppimateriaali

Kröger ym. 2010. Traumatologia.

Kärki, A. 2005. Physiotherapy for the functioning of breast cancer patients. Studies of the effectiveness of

physiotherapy methods and exercise of the content and timing of postoperative education and of the experienced functioning and disability. Studies in sport, physical education and health 108. University of Jyväskylä.

Käypähoito-suositukset (lonkka- ja säärimurtumat).

Piirtola, M. 2011. Fractures in older people. Incidence, predictors and consequences. Turun yliopiston julkaisuja. Turun yliopisto.

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

  • No labels