Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

tieteellisen tekstin kirjoittaminen

lähdekritiikki ja lähdemerkinnät

tekstin rakenne

suullinen raportointi

Suoritustapa ja arviointi

aktivoiva opetus

verkko-opiskelu

tehtävät

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty

Opiskelumateriaali

ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2008. Tutki ja kirjoita. Tammi.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2009. Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä 2009 http://www.tenk.fi/JulkaisutjaOhjeet/eettiset_periaatteet.pdf

Vilkka, H. Tutki ja kehitä. 2005. Tammi.

  • No labels