Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- tietää hieronnan ja mobilisoinnin käyttötarkoituksen, vaikutukset elimistöön ja vasta-aiheet

- osaa eri hierontaotteet ja käyttää niitä asianmukaisesti

- tietää triggerpistekäsittelyn perusteet

- osaa lihasten passiiviset venytykset

- osaa toteuttaa niska-hartiaseudun, selän, yläraajan ja alaraajan hieronnan

- osaa tutkia ja mobilisoida rinta- ja lannerangan niveliä.

Sisältö

Hieronta, triggerpistekäsittely, passiiviset venytykset, selkärangan mobilisoinnin perusteet.

Edeltävät opinnot

Anatomian fysiologian perusteet, tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, patofysiologia, fysiatria, ortopedia, traumatologia

ja kirurgia, keskus- ja ääreishermoston anatomia, fysiologia ja fysioterapian perusteet.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, käytännönharjoittelu, potilasraportit, käytännön tentti. Arviointi 1- 5.

Taso 5 Opiskelija

- osaa soveltaa hierontaa ja mobilisointia erilaisille asiakkaille sekä perustella vasta-aiheet ja vaikutukset elimistöön

- hallitsee laaja-alaisesti erilaisia manuaalisen terapian menetelmiä (hieronta, mobilisointi, passiiviset venytykset, triggerpistekäsittely, jännitys-rentoustekniikat) ja perustelee niiden käytön

-  osaa käyttää omaa kehoaan ergonomisesti manuaalisen terapian toteutuksessa

-  osoittaa mielenkiintonsa ja oma-aloitteisuutensa potilasraporttien laadinnassa (useita potilasraportteja erilaisille asiakkaille)

Taso 3 Opiskelija

- osaa toteuttaa hierontaa ja mobilisointia erilaisille asiakkaille sekä tunnistaa vasta-aiheet ja selittää vaikutukset elimistöön

-  esittää potilasraportteja eri asiakasryhmille

Taso 1 Opiskelija

-  osaa hieronnan ja mobilisoinnin perusperiaatteet ja nimeää vasta-aiheet ja vaikutukset elimistöön

-  kirjoittaa lyhyitä potilasraportteja

Opiskelumateriaali

Arponen, Airaksinen 2001. Hoitava hieronta. Porvoo: WSOY.

Saari, M. ym. 2009. Käytännön lihashuolto. Lahti: VK-kustannus.

Richter, P. 2006.Triggerpisteet ja lihastoimintaketjut. Lahti: VK-kustannus.

Cameron, M. Physical Agents in Rehabilitation: From Research to Practise. Saunders Elsevier.

Sandström, M., Metsola, P., Hoogland, R., Lundberg, Van Der Eshc, M. & Ver Hoeven, A.R.S. 1991. Fysikaaliset syvälämpöjä sähköhoidot – fysiologia ja käytännön toteutus. Lahti: VK-kustannus.

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

  • No labels