Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Harjoittelu 45 op

Opinnoista noin 1/3 on käytännön harjoittelua. Harjoittelu toteutuu työpaikoilla harjoittelujaksoilla sekä opintojaksoihin liittyen oikeiden asiakkaiden kanssa koululla, työpaikoilla, asiakkaiden työ- ja toimintaympäristöissä. Työpaikoilla tapahtuva harjoittelu ajoittuu koko opintojen ajalle. Osa ohjatusta harjoittelusta voi toteutua yhdistettynä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio opintokokonaisuuteen.

 

Harjoittelu 1, 5 op

Osaamistavoitteet:

Opiskeija osaa

-  tunnistaa fysioterapeutin työnkuvan harjoittelupaikassaan

- tunnistaa mitä osaamista fysioterapeutin työssä tarvitaan

- osaa määritelä mistä asiakkaat tulevat, kenen lähettämänä

- osaa määritellä minkälainen organisaatio on kyseessä 

- päätellä miten erilaiset vammat ja sairaudet vaikuttavat toimintakykyyn

- saa kokemusta siitä, millaista toimintakyvyltään erilaisen henkilön arki on

Sisältö 

Opiskelija on aktiivisesti mukana harjoittelupaikan tehtävissä fysioterapeutin ohjauksessa. Arvioinnista tarkemmin harjoittelun käsikirjassa.

 

Harjoittelu 2, 10 op 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa toteuttaa tutkimisen, kliinisen päättelyn ja terapiamenetelmien menetelmiä tuki- ja liikuntaelimistön tai hengitysverenkiertoelimistön

toimintarajoitteita omaavien asiakkaiden fysioterapiassa

- osaa kirjata päätelmiä asiakkaan toimintakykyn liittyen harjoittelupaikan käytänteiden mukaisesti 

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kliinistä päättelyä ja fysioterapian toteuttamista fysioterepeutin ohjauksessa. Arvioinnista tarkemmin harjoittelun käsikirjassa.

 Edeltävät opinnot

Harjoittelut 1

 

Harjoittelu 3, 10 op

Osaamistavoitteet 

Opiskelija

- osaa toteuttaa fysioterapiaa ikääntyneille, lapsille ja nuorille sekä työikäisille henkilöille 

- osaa soveltaa fysioterapiaa ja  analyysoida asiakkaan toimintakykyä, toteuttaa kliinisistä päättelyä ja toteuttaa yksilöllistä fysioterapiaa kliinisen päättelyn perusteella

Sisältö 

Aktiivinen toiminta harjoittelupaikalla fysioterapeutin ohjauksessa. Arvioinnista tarkemmin harjoittelun käsikirjassa.

Edeltävät opinnot 

Harjoittelut 1 ja 2

 

Harjoittelu 4, 10 op 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 - osaa toteuttaa fysioterapiaa neurologisten tai psyykkisten toimintakyvyn häiriöiden yhteydessä

- osaa soveltaa analysointia, kliinistä päättelyä ja terapiamenetelmiä asiakkaille 

Sisältö 

Harjoittelu työyhteisössä, jossa työskennellään edellä mainittujen ryhmien kuntoutujien kanssa. Arvioinnista tarkemmin harjoittelun käsikirjassa.

Edeltävät opinnot 

Harjoittelut 1, 2 ja 3

 

Harjoittelu 5, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa kehittää osaamistaan fysioterapiatyössä

- laajentaa osaamistaan kliinisessä päättelyssä ja terapiamenetelmien valinnassa.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee itsenäistä kliinistä päättelyä ja terapian toteutusta sekä arviointia. Opiskelijan syventää osaamistaan harjoittelussa. Arvioinnista tarkemmin harjoittelun käsikirjassa.

Edeltävät opinnot

Harjoittelut 1, 2, 3 ja 4

 

  • No labels