Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OPINTO-OPAS 2013-2014

VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA
Graafisen suunnittelun pääaine 240 op

Graafisen suunnittelijan työssä yhdistyvät luova ongelmanratkaisukyky, taiteellisuus ja viestinnällisyys.
Työt ovat näkyvä osa visuaalista kulttuuria ja viestintäteollisuutta. Niillä on kulttuurista ja ympäristöllistä
merkitystä ja vaikutusta.

Graafisen suunnittelun opinnoissa tavoitteena on antaa perusta alan monialaisissa työtehtävissä toimimiseen.
Opinnoissa keskitytään viestien tavoitteelliseen visualisointiin, typografian ja erilaisten kuvallisten ja graafisten
elementtien monipuoliseen hallintaan. Työ- ja ilmaisuväline voi vaihdella lyijykynästä digitaaliseen multimedian-
koosto-ohjelmaan, samoin toimeksiannot yksittäisen kuvan tekemisestä erilaisten kampanjakokonaisuuksien
suunnitteluun ja viestintäkoosteiden tuottamiseen. Havainnointikyvyn ja käden taitojen, kuvallisen ilmaisun,
näkemyksen, tyylitajun ja esteettisen ajattelun kehittäminen ovat graafiselle suunnittelijalle tärkeitä osaamis-
alueita ammatillisten ja teknisten taitojen rinnalla. Koulutuksessa painotetaan myös viestinnän sisällöllistä
tarkastelua ja opiskelijoiden konseptuaalisten taitojen vahvistamista.

Kuvallisen viestinnän ammattilaisena menestyvältä graafiselta suunnittelijalta edellytetään hyvää yleissivistystä,
luovuutta, taiteellista lahjakkuutta ja kommunikaatiotaitoja. Vaihtelevat työtehtävät ja usein myös nopea työ-
tahti vaativat itsenäisyyttä, joustavuutta ja ryhmätyötaitoja sekä paineensietokykyä.

Graafisia suunnittelijoita, kuvittajia ja taittajia tarvitaan esimerkiksi kustannusgrafiikan ja graafisen muotoilun
alueella, mainos- ja suunnittelutoimistoissa, kirjankustantamoissa tai verkko-, sanoma- ja aikakauslehdissä.
Markkinointiviestinnän alueella graafinen suunnittelija osallistuu mm. yritysgrafiikan ja mainonnan suun-
nitteluun, joka voi sisältää mm. verkkosivujen, liikemerkkien, esitteiden, julisteiden, etikettien ja pakkausten
ulkoasun suunnittelua sekä osallistumista mainoskampanjoiden suunnitteluun. Informaatiografiikan alueella
työskentelevä graafinen suunnittelija suunnittelee esimerkiksi liikennemerkkejä, opasteita, näyttelyitä,
visuaalisia järjestelmiä ja käyttöliittymiä. Kulttuuriviestinnän alueella työllistäjinä ovat mm. erilaiset julkis-
yhteisöt ja valtionhallinto sekä kulttuurilaitokset kuten museot. Graafisen suunnittelijan visuaalista osaamista
tarvitaan myös ns. uusmediatuotannon alueella, mm. erilaisen sähköisen viestinnän, tietoverkkojen ja vuoro-
vaikutteisen median suunnittelussa.

Muotoiluinstituutista valmistuneet graafiset suunnittelijat työskentelevät myös itsenäisinä yrittäjinä,
suunnittelijoina ja graafisina taiteilijoina esim. kuvituksen, sarjakuvan, kirjainsuunnittelun, animaation tai
multimedian alueilla ja alansa opetustehtävissä.

 

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

4

 

 

Kuva 1, 12 op

 

 

 

 

 

05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op

9

 

 

 

 

05PVÄRIH Värihahmotus 3 op

3

 

 

 

 

Kuva 2, 9 op

 

 

 

 

 

05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

 

3

 

 

 

05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I, 3 op

 

3

 

 

 

05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I, 3 op

 

3

 

 

 

Taiteen historia ja teoria 9 op     

05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op

3    
05PTAHIM Modernismi ja nykytaide 3 op3    
05KUVATEOR Kuva ja teoria 3 op3    

AMMATTIOPINNOT 136 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Graafisen suunnittelun perusteet ja suunnitteluohjelmat 16 op

 

 

 

 

 

05AMMORI Ammattiaineisiin orientoivat opinnot 3 op

3

 

 

 

 

05TIETYÖ Tietokone työvälineenä 1 op

1

 

 

 

 

05GRINDES InDesign 2 op

2

 

 

 

 

05ILLUS Illustrator 2 op

2    
05PHOACRBR Photoshop, Acrobat, Bridge 2 op2    

05NÄYTTE1 Näyttelysuunnittelu 1, 2 op

2    
05GRAVIEST1 Graafinen viestintä 1, 4 op4    

Viestinnän perusopinnot 1, 15 op

 

 

 

 

 

05VIESTPER Viestinnän perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05DIGIVKP Digitaalisen valokuvauksen perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05KUVKÄSP Kuvankäsittelyn perusteet  3 op

3

 

 

 

 

05MMGRSPER Graafisen suunnittelun perusteet 3 op

3    
05TYPOPER Typografian perusteet 3 op3    

Graafinen viestintä ja kirjapainotekniikka 15 op

 

 

 

 

 

05GRVIESTHI Graafisen viestinnän historia 3 op

 

3

 

 

 

05NÄYTTE2 Näyttelysuunnittelu 2, 2 op

 

2

 

 

 

05GRAVIEST2 Graafinen viestintä 2, 5 op

 

5

 

 

 

05PAINOPR Painotyöprosessi 3 op

 

3

 

 

 

05KIRSI Kirjansidonta 2 op

 

2

 

 

 

Kirjagrafiikka ja kuvitus 15 op     
05KIRGRAF  Kirjagrafiikka 3 op 3   

05KUVITEK Kuvitustekniikat 3 op

 3   

05KUVITTAM Kuvittaminen 4 op

 4   

05TYPOGRA2 Typografia 3 op

 3   
05PORTFO Portfoliotyöpaja 2 op 2   
Graafinen suunnittelu II, 15 op     

05JULTALT Juliste- ja tallennetaide 4 op

 4   

05INFGR Infografiikka 4 op

 4   

05LOGOHER Logosuunnittelu ja heraldiikka 4 op

 4   
05STUVKPGR Studiovalokuvauksen perusteet 3 op 3   
Viestinnän perusopinnot 2, 15 op     

0505STUVKP Studiovalokuvauksen perusteet 3 op

 3   

05VIDEOPER Videokuvauksen perusteet 6 op

 6   

05MMAUDPER Äänenkäsittelyn perusteet 3 op

 3   
05MULLIIKEG Liikegrafiikka 3 op 3   
Journalistinen viestintä 15 op     

05KUVAJTEOR Kuvajournalismin teoria 3 op

  3  

05KÄKUVA Kuvankäsittelyn syventävä työpaja ”Käsitteellinen kuva” 3 op

  3  

05SANOMAT Sanomalehtitaitto 5 op

  5  
05AIKAKAUST Aikakauslehden taitto 4 op  4  
Markkinointiviestintä 15 op     

05PPMAKKVP Markkinointiviestinnän perusteet 3 op

  3  

05VISIDSUU Visuaalisen identiteetin suunnittelu 5 op

  5  
05MAINOKS Mainonta ja kampanjasuunnittelu 7 op  7  
Digitaalisen sisällöntuotannon perusteet 15 op     

05MULTEK Mediatekniikan perusteet 3 op

  3  

05MMOHJPER Ohjelmoinnin perusteet 3 op

  3  

05MULVVANI Vuorovaikutteisen animaation perusteet 3 op

  3  
05MULVVTP1 Vuorovaikutteisuuden soveltava työpaja ”Multimediagrafiikka" 6 op  6  
Ammatillinen suuntautuminen     
Julkaisugrafiikka 15     

05SÄHKJUL Sähköinen julkaiseminen 5 op

   5 

05LEHTRAK Lehtikonseptin rakentaminen 5 op

   5 
05KAUPAJUL Kaupalliset julkaisut 5 op   5 
Typografia 15 op     

05TYPEDES Type Design, kirjainsuunnittelu 5 op

   5 

05KOKETYPO Kokeellinen typografia 5 op

   5 
05ADVATYPO Advanced typography 5 op   5 
Kuvittaminen 15 op     

05TIETOKUV Tietokoneavusteinen kuvittaminen 4 op

   4 

05KUVERTEK Kuvittamisen erikoistekniikat 6 op

   6 
05JOURNKUV Journalistinen kuvittaminen 5 op   5 
Vuorovaikutteisen sisällön tuotanto 15 op     

05MULCMS Verkon julkaisuympäristöt 3 op

   3 

05MULVVOHJ Vuorovaikutteisuuden ohjelmointityökalut 5 op

   5 
05MULVVTP2 Vuorovaikutteisten sisältöjen työpaja 7 op   7 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op     

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu 15 op

     

Työharjoittelu 15 op

     

Harjoittelu II 15 op

 

 

 

 

 

Yritysyhteistyöprojektit, t&k-toiminta

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

 ops1314-mi-graafinen-suunnittelu.pdf 02.05.2013

  • No labels