Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

08HAR106 Harjoittelu 1 8 op
08HAR206 Harjoittelu 2 10 op
08HAR306 Harjoittelu 3 10 op
08HAR406 Harjoittelu 4 10 op
08HAR506 Harjoittelu 5 10 op
08HAR606 Harjoitteu 6 12 op
08HAR706 Harjoittelu 7 15 op
08OPN Opinnäytetyö 15 op

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa laadukasta, asiakaslähtöistä hoitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollontoimintayksiköissä opiskeluvaiheen edellyttämällä tavalla
- analysoida ja arvioida toteuttamaansa hoitotyötä
- asettaa itselleen realistisia ammatillisen kehittymisen tavoitteita
- toimia moniammatillisessa työyhteisössä tiimin jäsenenä

Sisältö
Ohjattu harjoittelu erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä kotimaassa ja ulkomailla(erikoissairaanhoito, perus-/avoterveydenhuolto, julkinen ja yksityinen sektori, vapaaehtoisjärjestöt, Oppimiskeskus Optiimi);teoreettisen tiedon soveltaminen eri-ikäisten asiakkaiden ja potilaiden hoitamiseen sekä perheiden tukemiseen;työyhteisön jäsenenä toimiminen; oman harjoittelupolun suunnittelu, taitopajatyöskentely ja harjoittelutehtävät.

Harjoittelu yrittäjyyspolulla
Yrittäjyyspolulla oleva opiskelija voi harjoittelujaksolla yhdistää ammatillisten taitojen kehittämisen yrittäjyyteenliittyvien tietojen ja taitojen oppimiseen. Harjoittelun tavoitteena on työn ammatillisen hallinnan kehittymisen ohella lisätä opiskelijan tiedollisia jataidollisia valmiuksia toimia yrittäjänä. Harjoittelujaksoihin sisältyy opiskelijan ammatillista osaamista, yrittäjämäistätyöotetta ja yrittäjyyteen kasvamista edistäviä oppimistehtäviä. Harjoittelujakson aikana opiskelijalla on myös mahdollisuus tuotteistaa ja kehittää omaan liiketoimintaideaansa liittyviä palveluja ja tuotteita sekä innovoida toteuttaa ja arvioida asiakaspalveluprojekteja.

Suoritustapa
Harjoittelu, seminaarit, kirjallinen tuotos

Arviointi
Harjoittelun arviointi hyväksytty/hylätty, opinnäytetyö 1-5

Opiskelumateriaali
Ohjatun harjoittelun käsikirja

  • No labels