Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lahden ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajakoulutus

OPETUSSUUNNITELMA 2014–2015

Monipuolinen ammatillinen toimintaympäristö ja urakehityksen mahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset toimivat vaativissa ja monipuolisissa asiantuntijatehtävissä erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä. Valmistuminen sosiaali- ja terveysalalle mahdollistaa työskentelyn julkisella tai yksityisellä sektorilla terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa sekä erilaisten alan vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on hyvät mahdollisuudet työskentelyyn myös alansa tehtäviin ulkomailla. Ammatillisissa toimintaympäristöissä kohdataan eri-ikäisiä, eri elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa olevia asiakkaita. Työntekijällä tulee olla kykyä kohdata ihmisiä avoimesti sekä tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan, ylläpitämään ja edistämään omaa hyvinvointia muuttuvissa elämäntilanteissa ja olosuhteissa. Valmistuminen sosiaali- ja terveysalalle mahdollistaa myös monipuolisen urakehityksen ja kouluttautumisen eteenpäin joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Koulutuksen kuvaus

Hoitotyön koulutus rakentuu Lahden ammattikorkeakoulussa asiakas- ja potilaslähtöisen hyvä hoito –teeman ympärille. Koulutuksen aikana perehdytään hyvän hoidon elementteihin eri-ikäisten sekä pitkäaikaisesti että akuutisti sairastuneiden asiakkaiden ja potilaiden hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hyvän hoidon keskeiset elementit ovat näyttöön perustuva hoitotyö, potilasturvallisuus, terveyttä edistävä hoitotyö, asiakaslähtöinen ohjaus ja opetus sekä sairaanhoitajan eettinen päätöksenteko. Koulutuksen aikana hyvää hoitoa tarkastellaan yksilön ja perheen hyvänä hoitona ja hoitotyön prosessina, mutta myös yhteisön, ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmista laajemmin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisenä.   

Ydinosaaminen ja täydentävä osaaminen

Ydinosaaminen varmistaa alan asiantuntijuuden. Ydinosaaminen määritellään työelämän vaatimina osaamisalueina, kompetensseina. Työelämässä vaadittavat yleiset työelämän osaamisvaatimukset määritellään kaikille yhteisissä yleisissä kompetensseissa ja ammattialakohtaiset kompetenssit määritellään kunkin alan substanssikompetensseina.

Hoitotyön substanssikompetenssialueet ovat: asiakaslähtöisyys, hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus, johtaminen ja yrittäjyys, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö, kliininen hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko, ohjaus- ja opetusosaaminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus. Kompetenssit kuvaavat sitä työelämäosaamista mitä sairaanhoitajalta edellytetään valmistumisvaiheessa. Koulutuksen tavoitteena on, että jokaisella valmistuvalla sairaanhoitajalla on hyvät valmiudet siirtyä työelämään.

Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentäviä osaamiskokonaisuuksia ja opintojaksoja, joilla opiskelija voi profiloida omaa osaamistaan ja suunnata omia ammatillisia tavoitteitaan. Täydentävät opinnot on mahdollista valita sosiaali- ja terveysalan täydentävien opintojen tarjonnasta tai kokonaan toisen ammattialan tarjonnasta.

Opetussuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelma rakentuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä (15 op) sekä täydentävistä ammattiopinnoista (30 op), joka sisältää vapaasti valittavat opinnot (15 op). Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 15-30 opintopistettä, moduuli jakautuu opintojaksoihin, jotka ovat laajuudeltaan tavallisesti 5-10 opintopistettä. Ammattiopinnoissa yksi 15 op:n moduuli on kaikille yhteinen ja se opiskellaan moniammatillisesti. Opiskelija valitsee myös jonkun vähintään 5 opintopisteen opintojakson Nursing ryhmän tarjonnasta. Sosiaali- ja terveysalan täydentävät opinnot ovat suunniteltu siten että ne palvelevat kaikkia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, jolloin opiskelijan valinnan mahdollisuudet lisääntyvät. Sosiaali- ja terveysalalla harjoittelun määrä on laaja, 45-90 opintopistettä tutkinnosta riippuen. Hoitotyön koulutuksessa harjoittelun laajuus on 90 opintopistettä ja se sisältää opinnäytetyön (15 op).   

Mahdollisuuksien oppimisympäristöt tarjolla

Sosiaali- ja terveysalalla pyritään edistämään oppimista tarjoamalla opiskelijoille mahdollisimman laaja-alaisia, monipuolisia ja oppimaan innostavia oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöt voivat sijaita sekä oppilaitoksella että oppilaitoksen ulkopuolella. Tietoja ja taitoja opiskellaan mahdollisimman paljon niiden todellisissa ja luonnollisissa yhteyksissä. Osaamista voidaan varmistaa muun muassa simulaatioympäristön tarjoamilla mahdollisuuksilla tai osaamista voidaan hankkia työskentelemällä opiskelijaosuuskunnassa yrittäjänä.  Opetuksessa hyödynnetään myös verkkoympäristöä, joka mahdollistaa joustavan opiskelun opiskelijalle itselleen sopivana aikana. Kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä opiskelu tapahtuu entistä enemmän myös monikulttuurisesti sekä oppilaitoksessa että ulkomailla, jolloin kansainvälisessä vaihdossa suoritetut opinnot ovat osa opiskelijan opintoja. Opintojen aikana monikulttuurista osaamista vahvistetaan opiskelemalla osa opinnoista yhdessä kansainvälisen Nursing ryhmän kanssa.

Erilaisia tapoja opiskella ja kehittää omaa ammattitaitoa

Koulutuksen aikana tarjoutuu erilaisia tapoja opiskella ja kehittää omaa osaamista. Opiskelu on sosiaalista, yhteistoiminnallista, moniammatillista ja monikulttuurista. Opiskelu on teorian ja käytännön yhteensovittamista, tietojen ja taitojen oppimista työelämälähtöisesti. Koulutuksen aikana rohkaistaan tarttumaan tilaisuuksiin joissa työskennellään innovatiivisesti ja joissa haastetaan ongelmien ratkaisuun ja luovuuteen tutkivan oppimisen periaatteella. Opintoja on tarjolla myös englanniksi ja tavoitteena on, että hoitotyön opiskelijat valitsisivat osan opinnoistaan englanninkielisestä tarjonnasta.  

Sosiaali- ja terveysalalla oppimista lähestytään yrittäjämäisesti. Se tukee tietoisuutta itsestä, omista arvoista, kokemuksista, motivaatiosta ja tunteista toiminnan pohjalla. Yrittäjämäinen oppiminen edellyttää yhteistyötä oman ja yhteisön oppimisen hyväksi sekä käytännöllistä luovuutta, sovelluksia ongelmien ratkaisemiseksi uudella tavalla. Se edistää mahdollisuuksien tunnistamista ja niihin reagointia sekä strategista ajattelua. (Rae 2011.) Tartu tilaisuuteen.

Yksilöllistä opintojen ohjausta ja tukea tarjolla

Sosiaali- ja terveysalalla jokaisella opiskelijalla on oma tuutoropettaja. Tuutoropettajan  kanssa opiskelija tekee henkilökohtaisen suunnitelman opintojensa suorittamiseksi (HOPS), tämä sisältää opintojen ajallisen etenemisen suunnitelman. Tuutoropettaja seuraa opintojen etenemistä sekä ohjaa ja tukee opintojen aikana. Kaikilla opiskelijoilla on oikeus myös aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT). Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla on oikeus hakea hyväksilukua niistä opinnoista, joiden osaamisen hallinnan hän pystyy osoittamaan.

Sosiaali- ja terveysalalla myös opintojen ohjaajat (opot) ovat käytettävissä opintojen tukemiseen ja uraohjaukseen, he vastaavat myös opiskelijaohjauksen kehittämisestä ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä sosiaali- ja terveysalalla. Tuutoropiskelijoilla on tärkeä rooli toimia vertaistukena varsinkin opintojen alkuvaiheissa.    

  • No labels