Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730MJ203 3D-MALLINNUKSEN JATKOKURSSI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • syventää taitojaan 3-d-mallinnuksessa
  • osaa mallintaa levymäisen kappaleen
  • osaa mallintaa hitsatun palkkirakenteen
  • osaa tuottaa piirustukset 3-d-mallista

Sisältö

  • vaativa 3-d-mallinnus
  • levymäisen tuotteen mallinnus
  • hitsatun palkkirakenteen mallinnus
  • koneenpiirustusten tuottaminen 3-d-mallista

Edeltävä osaaminen

 0730SW203 Solid Works-perusteet

Toteutus ja arviointi

Luentoja ja harjoituksia, etäopiskelua, tentti

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija ymmärtää 3-d-mallinnuksen perusteet ja osaa käytännössä mallintaa yksinkertaisia kappaleita.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön: osaa mallintaa eri tyyppisiä rakenteita, levyrakenteita, hitsattuja palkkirakenteita ja osaa tuottaa valmistuspiirustukset rakenteista.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Oppimateriaali

Mallinnus-ohjelmien ohjeet

  • No labels