Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730AP306 AUTOMAATIOSUUNNITTELUN PERUSTEET 6 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa kuvata sähkö- ja automaatiosuunnittelun prosessin ja automaatiojärjestelmän komponentit ja niiden tehtävät

 • osaa tehdä yksinkertaisen logiikkaohjelman ja tuntee perusanturien ja perustoimilaitteiden kytkennän logiikkaan
 • osaa sähkö-, kone- ja –työturvallisuuden perusteet ja osaa tunnistaa turvallisuusriskejä työympäristössään
 • osaa perusanturien toiminnan fysikaalisen perustan

Sisältö

 • automaatiojärjestelmän komponentit ja lohkokaavio
 • automaatiosuunnittelun perusteet (prosessi)
 • toimintakuvaus ja –kaavio
 • loogiset peruspiirit
 • ohjelmoitavan logiikan rakenne ja toiminta
 • ohjelmoitavan logiikan valintaperusteet
 • logiikkaohjelmoinnin perusteet
 • perusantureiden (lähestymiskytkimet ja mekaaniset rajakytkimet) sähköiset ominaisuudet ja peruskytkennät (PNP, NPN, NC/NO)
 • perusantureiden (lähestymiskytkimet ja mekaaniset rajakytkimet) toiminnan perusta (fysiikka)
 • sähkö-, kone- ja työturvallisuuden perusteet ja riskien arviointi

Toteutus ja arviointi

Opintojakson arviointi perustuu PBL-oppimistehtäviin (ryhmäraportti), harjoitustehtävään (henkilökohtainen raportti)  ja tenttiin

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tunnistaa automaattisen laitteen peruskomponentit ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteen sekä tunnistaa turvallisuusriskejä.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön, osaa tehdä perusteltuja komponenttivalintoja sekä osaa kytkeä automaatiojärjestelmän komponentit toisiinsa.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti

 • No labels