Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730FL103 FYSIIKAN LABORAATIOT 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • vahvistaa osaamistaan mekatroniikkaan liittyvistä fysikaalisista ilmiöistä
  • osaa tehdä ja analysoida fysikaalisia mekatroniikkaan liittyviä mittauksia ja laatia niistä mittauspöytäkirjan
  • osaa tehdä mittauspöytäkirjan perusteella raportin tuloksista ja johtopäätöksistä

Sisältö

Laboratioharjoituksia mekatroniikkaan liittyen (esim. projektit)

Edeltävä osaaminen

Fysiikan peruskurssi, Mekatroniikan fysiikka

Toteutus ja arviointi

Hyväksytysti suoritetut laboratorioharjoitukset, arviointi: hyväksytty/hylätty

Oppimateriaali

  • No labels