Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730FP103 FYSIIKAN PERUSTEET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee fysiikan perussuureet ja osaa suurelaskennan, mekaniikan ja lujuusopin perusteet (statiikka)
  • osaa käyttää fysiikan teorioita teknisten ongelmien ratkaisemiseen

Sisältö

  • perussuureet
  • voimat ja vektorit
  • statiikka
  • lineaarisen liikkeen kinematiikka
  • kiinteän aineen mekaanisia ominaisuuksia
  • esimerkkejä ja tehtäviä mekatroniikasta

Toteutus ja arviointi

Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella. Arviointi asteikolla 1 - 5. Opintojakson suorituksena hyväksytään myös lukion laajan fysiikan suoritus vähintään arvosanalla 8.

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): opiskelija tuntee fysiikan perussuureet ja osaa laskea yksinkertaisten mekaanisten rakenteiden voimia

Hyvä taso (3-4): opiskelija osaa soveltaa fysiikan teorioita teknisten ongelmien ratkaisemiseen: mitoitus

Erinomainen taso (5): opiskelija osaa soveltaa fysiikan teorioita teknisten laitteiden toiminnan mallintamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen: projektilaitteen toiminnan mallinnus ja mitoitus

Oppimateriaali

Hautala, M. & Peltonen, H. 1999. Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osa 1. 5. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä

  • No labels