Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730HY203 HYDRAULIIKAN PERUSTEET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata hydrauliikan perusteet, peruskomponentit ja piirrosmerkit
  • osaa mitoittaa yksinkertaisen hydrauliikkajärjestelmän ja osaa piirtää siitä kaavion

Sisältö

  • hydraulinen tehonsiirto, paine ja tilavuusvirta
  • hydrauliikan peruskomponentit ja niiden piirrosmerkit
  • hydraulinesteet
  • järjestelmän mitoitus ja komponenttien valinta
  • hydraulikaaviot
  • hydrauliikan turvallisuus
  • hydrauliikan harjoituksia

Toteutus ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, suunnittelu- ja mitoitusharjoitukset, harjoitustyö, tentti

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija ymmärtää hydraulisen tehonsiirron perusperiaatteet, tunnistaa hydraulijärjestelmissä käytettävät peruskomponentit sekä tuntee komponenttien tekniset rakenneratkaisut.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan hydraulijärjestelmien käytännön suunnitteluun. Hän osaa valita ja mitoittaa kohteeseen sopivat komponentit sekä putkistot. Lisäksi opiskelija hallitsee hydraulikaavioiden laadinnan ja toiminnan testauksen tietokoneavusteisesti.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla osoittaa työskentelyssään kehittävää asennetta, osaa arvioida hydrauliikan käyttömahdollisuuksia tekniikan eri sovellusalueilla ja haluaa jakaa osaamistaan myös muille.

Oppimateriaali

Valtanen, E. 2012. Tekniikan taulukkokirja. 19. painos. Genesis-Kirjat Oy, Jyväskylä.
Opintojakson verkkosivuilla jaettava materiaali

  • No labels