Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730IL403 INVESTOINTILASKELMAT 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää investointipäätökseen vaikuttavat tekijät
  • osaa tehdä vaihtoehtolaskelmia tuotevalinnan ja investointien pohjaksi

Sisältö

  • yrityksen kustannus- ja katerakenne
  • hinnoittelu
  • investointimenetelmät

Edeltävä osaaminen

Yrityksen rahaliikenne

Toteutus ja arviointi

Oppimistehtävät, harjoitustyöt, harjoitukset ja tentti

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija ymmärtää investointipäätöksen perustekijät.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa tehdä vaihtoehtolaskelmia tuotevalinnan ja investointien pohjaksi.

Erinomainen taso (5): Opiskelija kykenee laatimaan laajamittaisen selvityksen investointien kannattavuudesta investointilaskelmia hyväksikäyttäen.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti

  • No labels