Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730LU203 LUJUUSOPPI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määrittää yksinkertaisen dynaamisesti kuormitetun rakenteen varmuuden sekä käyttää energiaperiaatetta ja FEM-laskentaa joihinkin lujuusopin erikoistapauksiin

Sisältö

  • dynaamisesti kuormitettujen rakenteiden analysointi
  • energiaperiaate lujuusopissa
  • tietokoneavusteisen lujuuslaskennan sovelluksia

Suoritustapa ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, harjoitustyöt, harjoitukset ja kokeet

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa analysoida yksinkertaisen dynaamisesti kuormitetun rakenteen varmuuden sekä käsin laskemalla että tietokoneen lujuuslaskentaohjelmalla, opiskelija tuntee energiaperiaatteen sovelluskohteita.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa dynaamisesti kuormitetun rakenteen varmuuden määrityksen todelliseen rakenteeseen ja osaa soveltaa energiaperiaatetta lujuuslaskennassa

Erinomainen taso (5): Opiskelija osoittaa työskentelyssään kehittävää asennetta ja jakaa sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan projektiin

Opiskelumateriaali

Karhunen, J. & al. 2004. Lujuusoppi, nro 543. 9. painos. Hakapaino Oy, Helsinki. ISBN 951-672-253-9.

Valtanen, E. 2012. Tekniikan taulukkokirja. 19. painos. Genesis-Kirjat Oy, Jyväskylä.

  • No labels