Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730MVJ203 MATERIAALI- JA VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee alumiinimetallien perusominaisuudet konstruktiomateriaaleina
  • osaa valita kevytmetallisia rakenneosia
  • tuntee korroosion vaikutukset metalleihin
  • tuntee NC-tekniikan perusteet: työstö ja ohjelmointi (Tallinna)

Sisältö

  • alumiinimetallit
  • korroosio ja pinnoitteet
  • NC-tekniikka
  • kokoonpano

Edeltävä osaaminen

Materiaali- ja valmistustekniikan perusteet

Toteutus ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, harjoitustyöt, harjoitukset ja kokeet

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tuntee alumiinimetallien perusominaisuudet ja valmistusmenetelmät sekä korroosion ja NC-valmistustekniikan perusteet

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa valita kevytmetallisia koneenosia yksinkertaisiin laitteisiin sekä osaa valita materiaaleja korrosio-olosuhteisiin ja tehdä NC-ohjelman yksinkertaiselle koneenosalle

Erinomainen taso (5): Opiskelija osoittaa työskentelyssään kehittävää asennetta ja osaa soveltaa opintojakson tietoja ja taitoja projektiin.

Oppimateriaali

Koivisto, K. & al. 2012. Konetekniikan materiaalioppi. 12.-13. painos. Oy Edita Ab, Helsinki.
Ihalainen, E. & al.2011. Valmistustekniikka. 14. painos. Otatieto, Espoo.

  • No labels