Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730MV224 MATERIAALI- JA VALMISTUSTEKNIIKAN PERUSTEET 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa valmistustekniikan perusmenetelmät (hitsaus ja koneistus)
 • osaa kuvata teräksen ja valuraudan perusominaisuudet konstruktiomateriaaleina
 • osaa valita mekatroniikassa käytettäviä materiaaleja
 • osaa terästen ja valuraudan perusrakenteen ja  osaa koestaa materiaaleja
 • osaa kuvata metallien kemiallisia ominaisuuksia ja käyttäytymistä (rakenne, valmistus, korroosio)

Sisältö

 • koneistus
 • hitsaus
 • teräkset
 • valuraudat
 • materiaalien valintaprosessi
 • metallien rakenne
 • aineenkoestus
 • terästen valmistus
 • metallien kemiallisia ominaisuuksia

Edeltävä osaaminen

0730KH203 Koneistuksen ja hitsauksen perusteet

Toteutus ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, harjoitustyöt, harjoitukset ja kokeet

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tuntee hitsauksen ja koneistuksen perusteet, teräksen ja valuraudan pääominaisuudet ja testauksen perusteet sekä materiaalin valintaprosessin peruspiirteet.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa hitsausta ja koneistusta ja osaa valita teräs- ja valurautamateriaaleja yksinkertaisiin koneenosiin sekä osaa teräksen ja valuraudan aineenkoestusprosessin

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön Opiskelija osaa soveltaa opintojakson tietoja ja taitoja projektiin.

Oppimateriaali

Koivisto, K. & al. 2012. Konetekniikan materiaalioppi. 12.-13. painos. Oy Edita Ab, Helsinki.
Ihalainen, E. & al.2011. Valmistustekniikka. 14. painos. Otatieto, Espoo.

 • No labels