Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

0730MEKOH Mekaniikka ja ohjaus 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Syventää matemaattista osaamistaan
  • osaa mallintaa vaativia 3D-rakenteita ja tuottaa niistä työpiirrustukset
  • osaa laskea usean rasituslajin aiheuttamat jännitykset sekä käsin että tietokoneen avulla
  • osaa valita mekaanisen rakenteen toleranssit ja pinnanlaadun
  • vahvistaa osaamistaan yritysyhteistyössä tehtävässä projektissa
  • No labels