Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730MS205 MEKANIIKKASUUNNITTELUN PERUSTEET 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa suunnitella ja mitoittaa yksinkertaisen mekaanisen laitteen järjestelmällisesti

Sisältö

  • voima vektorisuureena
  • köysi-sauvarakenteiden rasitukset ja mitoitus
  • voiman momentti akselin suhteen
  • palkkien tasapaino ja tukireaktiot sekä rasituskuviot
  • suunnittelumenetelmät
  • yksinkertaisen laitteen mekaniikan suunnittelu
  • mekaniikkasuunnittelun harjoitustehtäviä (matematiikka: 1.asteen yhtälöt ja yhtälöryhmät)
  • mekaniikkasuunnittelun harjoitustehtäviä (fysiikka: voimat ja vektorit, statiikka, kiinteän aineen mekaanisia ominaisuuksia)

Toteutus ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, harjoitustyöt, harjoitukset ja kokeet, arvosana 1-5

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija ymmärtää vapaakappalekuvion käytön ja osaa ratkaista sen avulla yksinkertaisen köysi-sauvarakenteen rasitukset ja suoran palkin tukireaktiot sekä rasituskuviot. Opiskelija tuntee järjestelmällisen suunnittelumenetelmän perusteet.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa mekaniikan taitojaan moniosaisen köysi-sauvarakenteen rasituksiin ja eri kuormitustyypeillä rasitetun suoran sekä taivutetun palkin tukireaktioihin ja rasituskuvioihin sekä soveltaa järjestelmällistä suunnittelumenetelmää yksinkertaiseen ongelmaan.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön. Opiskelija osaa ratkaista moniosaisen köysi-sauvarakenteen rasitukset ja palkin sekä palkkirakenteen tukireaktiot ja rasituskuviot sekä soveltaa järjestelmällistä suunnittelumenetelmää projektiin.

Oppimateriaali

Kaikkonen, O. 2003. Opetusmoniste Mekaniikka ja lujuusoppi 1 Statiikka.
Outinen, H. 1996. Statiikka tekniikan opiskelijoita varten, osa 1. 9. painos. Pressus Oy, Tampere.
Beer, F. & Johnston, R. 1976. Mechanics for Engineers Statics and Dynamics. 3. painos. McGraw-Hill, Inc, USA.

  • No labels