Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730ME003 MEKATRONIIKAN ENGLANTI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa sujuvasti esitellä yrityksen, tuotteen ja tuotantoprosessin
  • löytää alansa tekstistä ydinajatuksen nopeasti ja ymmärtää yksityiskohdatkin apuvälineiden avulla
  • pystyy pitämään suullisen esityksen oman alansa aiheesta
  • osaa kirjoittaa omaa alaansa koskevan muodollisen raportin
  • osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksestaan työpaikkahaastattelussa sopivalla asiatyylillä
  • osaa suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan

Sisältö

Mekatroniikan sanasto ja tekstejä, yrityksen esittely, tuotteen ja tuotantoprosessin kuvaus, lukustrategiat, elektronisten sanakirjojen käyttö, työpaikkahaastattelu, muodollisen raportin kieli.

Edeltävät opinnot

01PENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

Suoritustapa ja arviointi

Kirjalliset ja suulliset harjoitustyöt, mahdollinen portfolio ja tentti. Arvosanaan vaikuttavat myös opiskelijan aktiivisuus, yrittäminen ja yhteistyötaidot (ryhmä- ja parityöskentely). Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Opiskelumoniste, hankitaan opiskelun alussa.

  • No labels