Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730MF103 MEKATRONIIKAN FYSIIKKA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • kuvata mekatroniikan kannalta tärkeimmät fysikaaliset ilmiöt
  • soveltaa mekatroniikan kannalta tärkeimpiä fysikaalisia ilmiöitä

Sisältö

  • magnetismin perusteet: magneettikentän tuottaminen (kestomagneetit, sähkömagneetit) ja virtasilmukka magneettikentässä
  • sähkömagneettisen induktion perusteet: magneettivuo, Faradayn ja Lenzin lait ja itseinduktio
  • aineen magneettisia ominaisuuksia (metallit, ferromagnetismi)
  • optiikkaa: taittuminen, kuidut, optoelektroniikkaa
  • kaasut ja höyryt: kaasujen tilayhtälöt
  • nesteet: tilavuusvirta, virtausnopeus ja viskositeetti
  • harjoituksia mekatroniikasta

Edeltävä osaaminen

Fysiikan perusteet

Toteutus ja arviointi

Luentoja ja harjoituksia, etäopiskelua, tentti

Oppimateriaali

Hautala, M. & Peltonen, H. 1999. Insinöörin (AMK) FYSIIKKA osa 1. 5. painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

  • No labels