Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730ND203 NIVELMEKANISMIEN DYNAMIIKKA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laskea nivelmekanismien osiin kohdistuvat rasitukset ja mitoittaa osat

  • osaa laskea mekanismien nopeuksia ja kiihtyvyyksiä sekä niiden aiheuttamia rasituksia

Sisältö

Nivelmekanismien lujuuslaskenta ja dynamiikka

Edeltävä osaaminen

Mekaniikkasuunnittelun erikoiskurssi

Toteutus ja arviointi

Oppimistehtävät, harjoitustyöt, harjoitukset ja kokeet.

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa analysoida yksinkertaisen nivelmekanismin rasituksia sekä nopeuksia ja kiihtyvyyksiä.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa nivelmekanismien laskentaa todelliseen rakenteeseen.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osoittaa työskentelyssään kehittävää asennetta ja jakaa sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan projektiin

Oppimateriaali

Outinen H. 1994. Dynamiikka. 2. painos. Pressus Oy, Tampere.
Valtanen, E. 2012. Tekniikan taulukkokirja. 19. painos. Genesis-Kirjat Oy, Jyväskylä.

  • No labels