Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730OS304 OHJAUSSUUNNITTELUN PERUSTEET 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa logiikkaohjelmoinnin perusteet
  • osaa laatia yksinkertaisen logiikkaohjelman
  • osaa käyttää ohjelmoitavaa logiikkaa yksinkertaisen automaattisen laitteen automatisoinnissa

Sisältö

  • logiikoiden ohjelmointikielet (FBD, LAD, STL)
  • järkevän logiikkaohjelman rakenne (ylläpito, muokattavuus)
  • logiikkatyypit (kompaktit, modulaariset pienlogiikat, modulaariset logiikat)
  • logiikkaohjelman suunnittelu ja toteutus relekaaviomuodossa (LAD)
  • anturien käyttö (suojausluokat, tunnistusmenetelmät ja kytkeminen ohjelmoitavaan logiikkaan)
  • ON/OFF-tyyppisten toimilaitteiden (releet, kontaktorit, venttiilit) kytkeminen logiikkaan

Edeltävä osaaminen

0730AP306 Automaatiosuunnittelun perusteet

Toteutus ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, lasku- ja ohjelmointiharjoitukset, harjoitustyöt, tentti, ohjelmoinnin näyttökoe.

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tuntee ohjaussuunnitteluprosessin vaiheet ja toimijat. Hän tunnistaa automaation ohjelmaohjauksissa käytettävät peruskomponentit ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet. Lisäksi opiskelija osaa tehdä pienehköön laitekokonaisuuteen yksinkertaisen ohjausohjelman sekä hallitsee ohjelman testauksen periaatteet.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön. Hän osaa valita konkreettiseen laitteeseen rakenteeltaan ja toiminnaltaan parhaiten sopivat anturit, osaa kytkeä ne ohjauslaitteeseen sekä kykenee varmistamaan ohjausohjelman toimivuuden turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kehittävä asenne, ja hän kykenee tekemään rakentavaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa läpi koko projektin esisuunnitteluvaiheesta projektin lopputestaukseen saakka

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa (Reppu).

  • No labels