Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730OR103 Orientoivat opinnot 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tuntee Lahden ammattikorkeakoulun oppimisympäristönä
 • osaa ongelmaperustaisen (PBL) oppimistavan perusteet
 • osaa Office-ohjelmistojen peruskäytön

Sisältö

 • LAMK oppimisympäristönä
 • Mekatroniikkainsinöörin rooli ja toimenkuva
 • PBL-oppimisprosessi
 • Ryhmän toiminta
 • Tutoriaalit
 • PBL:n vaatimukset yksilölle ja ryhmälle
 • Opiskelutaitojen kehittäminen
 • Office-ohjelmistojen peruskäyttö (Word, Excel, PowerPoint)

Toteutus ja arviointi

Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti PBL- oppimisprosessiin ja harjoitustehtävien (Oppiminen ja tietotekniikka) avulla
Arviointi asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Oppimateriaali

Poikela, S. 1998. Ongelmaperustainen oppiminen, uusi tapa oppia? Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna
Lahtinen, T. 2008. Opiskelijan opas. Luentomoniste

Microsoft Office-ohjelmat

 • No labels