Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 81 OP

0730PAIKO Paikoitus 14 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laatia ohjausohjelman yksinkertaiseen paikoitussovellukseen ja tuntee paikoituskäytöissä tarvittavat asema-anturit
  • ymmärtää lukujärjestelmien ja loogisten perustoimintojen merkityksen ja osaa soveltaa niitä logiikkaohjelmoinnissa
  • ymmärtää loogisten perustoimintojen ja ohjelmallisen koneenohjauksen välisen yhteyden
  • tuntee alumiinimetallien perusominaisuudet konstruktiomateriaaleina ja osaa valita kevytmetallisia rakenneosia
  • tuntee NC-tekniikan perusteet: työstö ja ohjelmointi
  • No labels