Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730PN203 PNEUMATIIKAN PERUSTEET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata paineilman tuottamisen perusteet ja siihen tarvittavat komponentit
  • osaa selostaa pneumatiikan peruskomponentit (sylinterit, moottorit, venttiilit, huoltolaitteet, paineilmaverkosto)
  • osaa mitoittaa ja valita pneumatiikkajärjestelmän peruskomponentit
  • osaa piirtää pneumatiikkakaavioita tietokoneavusteisesti
  • osaa tehdä pneumatiikan peruskytkentöjä käytännössä (laboratorioharjoitukset)

Sisältö

  • paineilman tuottamisen fysikaaliset perusteet
  • pneumatiikan perusteet (toiminta, mitoitus, komponentit)
  • pneumatiikkajärjestelmän tietokoneavusteinen suunnittelu

Toteutus ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, suunnittelu- ja laskuharjoitukset, laboratorioharjoitukset, harjoitustyö, tentti

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija ymmärtää pneumaattisen tehonsiirron perusperiaatteet, tunnistaa paineilmajärjestelmissä käytettävät peruskomponentit sekä tuntee komponenttien tekniset rakenneratkaisut ja käyttömahdollisuudet.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan paineilmajärjestelmien käytännön suunnitteluun. Hän osaa valita ja mitoittaa kohteeseen sopivat komponentit ja putkistot sekä osaa tehdä tarvittavat kytkennät myös konkreettisilla laitteilla. Lisäksi opiskelija hallitsee pneumatiikkakaavioiden laadinnan ja toiminnan testauksen tietokoneavusteisesti.

Erinomainen taso (5):Opiskelijalla osoittaa työskentelyssään kehittävää asennetta. Hän osaa arvioida pneumatiikan käyttömahdollisuuksia eri sovellusalueilla ja haluaa jakaa osaamistaan myös muille. Lisäksi opiskelija ymmärtää, mitkä projektilaitteen toiminnot kannattaa toteuttaa pneumaattisin ja mitkä sähköteknisin komponentein.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Opintojakson verkkosivuilla jaettava materiaali

  • No labels