Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730P1509 PROJEKTIOPINTOJAKSO 1, 9 OP

Osaamistavoitteet

  • Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan yksinkertainen automaattinen kone tai laite työryhmässä. Projektin tavoitteena on käytännön suunnittelu- ja toteutustaitojen kehittäminen, projektityöskentelyn perusteiden oppiminen, ryhmätyötaitojen käytännön harjoittelu ja projektin dokumentoinnin perusteet.

Sisältö

  • projektityöskentelyn perusteet
  • työryhmän toiminta
  • mekaniikkasuunnittelun toteutus
  • sähkö- ja automaatiosuunnittelun toteutus
  • testaus ja viimeistely
  • projektin esittely
  • dokumentointi
  • dokumentointityökalut (MS Office ja Project, AutoCad, LogoSoft, sosiaalinen media ryhmätyöskentelyn tukena)

Edeltävä osaaminen

0730ORIEN Orientointi
0730MEKAU Mekaniikka ja automaatio

Toteutus ja arviointi

Projektin hyväksytty tekeminen ja dokumentointi: tekninen toteutus (dokumentointi, projektiesittelyt ja demot), itse- ja vertaisarviointi ja työmäärä (tuntilistat).

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tuntee projektityöskentelyn perusteet ja osallistuu projektiryhmän työskentelyyn.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön: toimii tuottavana työryhmän jäsenenä (suunnittelu, toteutus ja dokumentointi) osallistuen aktiivisesti työryhmän työskentelyyn.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky johtaa työryhmän työskentelyä sekä siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Oppimateriaali

  • No labels