Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730P3537 PROJEKTIOPINTOJAKSO 3 7 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää yhteistyön merkityksen yritysprojektissa
 • tunnistaa asiakasrajapinnan tärkeyden
 • pystyy luomaan positiivisia kontakteja yritysmaailmaan
 • harjaantuu projektiin liittyvässä viestinnässä (suunnittelupalaverit jne.).

Sisältö

 • yrityskontaktien luominen
 • yhteistyö yrityksen kanssa
 • suunnittelupalaverien vetäminen
 • mekaniikkasuunnittelun toteutus
 • sähkö- ja automaatiosuunnittelun toteutus
 • testaus ja viimeistely
 • projektin esittely
 • dokumentointi

Edeltävä osaaminen

Projektiopintojaksot 1 ja 2

Toteutus ja arviointi

Projektin hyväksytty tekeminen ja dokumentointi sekä itse- ja vertaisarviointi

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tuntee asiakasrajapintaan liittyviä perusasioita: asiakaslähtöisyys, viestintä ja yritysmäinen työote ja osallistuu projektiryhmän työskentelyyn.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön: toimii tuottavana työryhmän jäsenenä (suunnittelu, toteutus ja dokumentointi sekä viestintä) osallistuen aktiivisesti työryhmän työskentelyyn.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky johtaa työryhmän työskentelyä sekä siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Oppimateriaali

 • No labels