Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730P4505 PROJEKTIOPINTOJAKSO 4 5 OP

Osaamistavoitteet

 • Projekti on yritysprojekti ja tehdään yhteistyössä tilaavan yrityksen kanssa. Tavoitteena on oppia sujuvaksi projektin vetäjäksi.

Sisältö

 • projektiryhmän johtaminen
 • resurssien hallinta
 • yhteistyö yrityksen kanssa
 • suunnittelupalaverien tehokas vetäminen
 • mekaniikkasuunnittelun toteutus
 • sähkö- ja automaatiosuunnittelun toteutus
 • testaus ja viimeistely
 • projektin esittely
 • dokumentointi

Edeltävä osaaminen

Projektiopintojaksot 1, 2 ja 3

Toteutus ja arviointi

Projektin hyväksytty tekeminen ja dokumentointi

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tuntee projektin johtamiseen liittyviä perusasioita ja osallistuu projektiryhmän työskentelyyn.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytäntöön: toimii tuottavana työryhmän jäsenenä osallistuen aktiivisesti työryhmän työskentelyyn.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky johtaa työryhmän työskentelyä sekä siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Oppimateriaali

 • No labels