Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730TS413 TEHDASSUUNNITTELU 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee tehdassuunnittelun perusteet
  • osaa suunnitella ja toteuttaa kustannustehokkaan tehtaan lay-outin
  • osaa tuotannon ja koneiden toiminnan simuloinnin perusteet

Sisältö

  • tehdassuunnittelun perusteet
  • lay-out-suunnittelu
  • tuotannon ja koneiden simulointI

Edeltävä osaaminen

Tuotannonohjaus

Toteutus ja arviointi

Opintojakso suoritetaan harjoitustöillä

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija ymmärtää kustannustehokkaan lay-outin merkityksen yrityksen toimintaan ja kannattavuuteen sekä osaa simuloida yksinkertaisen tuoteverstaan toiminnan

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa tehdassuunnittelun perusteita ja mallintaa pienen kappaletavarayrityksen tuotannon

Erinomainen taso(5): Opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan harjoitustyökohtaisesti

  • No labels