Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730TP204 TEKNINEN PIIRUSTUS 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa tuottaa yksinkertaisen mekatronisen laitteen valmistamiseen tarvittavat työ- ja kokoonpanopiirustukset
 • osaa AutoCAD-ohjelmiston peruskäytön

Sisältö

 • käsivaraisluonnokset, työ- ja kokoonpanopiirustukset
 • viivatyypit ja viivanpaksuudet
 • projektioiden muodostaminen
 • piirustusten mittakaavat ja mitoitus
 • leikkausten lajit
 • kierteet, ruuvit ja mutterit
 • hitsaus- ja pintamerkit
 • osan valmistettavuus
 • suunnittelun automatisointi
 • AutoCAD:n perusteet
 • teknisen piirustuksen harjoitustehtäviä (matematiikka: avaruusgeometrian perusteita, 3D)

Toteutus ja arviointi

PBL-oppimistehtävät, harjoitustyöt, piirtoharjoitukset, teoria- / näyttökoe

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija osaa piirtää yksinkertaisten koneenosien työ- ja kokoonpanopiirustukset sekä käsin että AutoCAD-ohjelmalla.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa soveltaa käsi- ja AutoCAD-piirustusta koneenosiin toleranssit sekä hitsaus- ja pintamerkit ja valmistettavuus huomioiden.

Erinomainen taso (5): Opiskelijalla on kehittävä asenne ja kyky siirtää tieto-taitoaan koko työryhmän käyttöön. Opiskelija osaa soveltaa opintojakson tietoja ja taitoja projektiin.

Oppimateriaali

Pere, A. 2009. Koneenpiirustus 1 & 2. Kirpe, Espoo.

 • No labels