Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730TM103 TILASTOMATEMATIIKKA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy empiirisen tilastoaineiston kuvaamiseen, käsittelyyn ja analysointiin, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tärkeimpiin teoreettisiin jakaumiin.

Sisältö

  • empiiriset jakaumat ja tunnusluvut
  • regressio ja korrelaatio
  • tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat jakaumat sekä niiden tunnusluvut
  • estimoinnin ja tilastollisen testauksen alkeet

Edeltävät opinnot

0730MP103 Matematiikan perusteet

Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.
Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2006. Teknisten ammattien matematiikka 3 E. Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka. 1. painos. Helsinki: WSOY.

 

  • No labels