Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730YR403 YRITYKSEN RAHALIIKENNE 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee yrityksen rahaliikenteen perusteet sekä merkityksen yritystoiminnassa
  • tuntee kustannusrakenteen ja sen merkityksen yritystoiminnassa

Sisältö

  • tiliöinnin perusteet
  • tuloslaskelman ja taseen perusteet
  • yritys- ja henkilöverotuksen perusteet
  • kustannus- ja katelaskenta

Edeltävä osaaminen

Matematiikan perusteet

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää yrityksen sisäisen- ja ulkoisen laskentatoimen perusteet.

Hyvä taso (3-4): Opiskelija osaa tehdä laskelmien ja kirjausten perusteella tulkintoja yrityksen maksuvalmiudesta, kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osaa kehittää yrityksen toimintaa sisäisen- ja ulkoisen laskentatoimen työkaluja käyttäen.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti.

  • No labels