Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

 Opiskelija

  • osaa selittää strategisen ajattelun perustaa ja kuvata strategisen johtamisen prosessin

  • osaa soveltaa strategisen johtamisen teoriaa strategiaprosessissa

  • osaa muotoilla, toimeenapanna ja arvioida  yksikkötason strategian ja laatia toimintasuunnitelman

Sisältö

Strateginen johtaminen ja  strateginen suunnittelu, Strategiaperusta, strategian muotoilu ja toimeenpano, strateginen johtaminen organisaation eri tasoilla. BSC strategiavälineenä.

Suoritustapa ja arviointi

  1. Osallistuminen luento-, verkko- ja seminaariopetukseen.
  2. Yksikkötason strategian luominen ryhmätyönä  ja kirjallisuuden suorittaminen.

 Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa ilmoitettava materiaali.

  • No labels