Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

-          osaa analysoida ja vertailla lasten ja nuorten syrjäytymisvaaraan ja marginalisaatioon liittyvää tutkimuksellista tietoa

-          osaa tulkita ja tehdä johtopäätöksiä riskiolosuhteissa elävien lasten ja nuorten tilanteista

-          osaa toimia ammattieettisesti vaativissa asiakasprosesseissa

Sisältö

Marginalisaatio, toiseus, syrjäytymistä aiheuttavat tekijät, arkilähtöinen työorientaatio, ammattieettiset kysymykset, oman asiantuntijuuden kehittyminen

Toteutus ja arviointi

  1. monimuoto-opetus
  2. kirjallisuus, oppimistehtävät

Arviointi asteikolla 1 – 5.

Oppimateriaali

Kananoja, A, Lavikainen, M. & Oranen, M. 2013. Toimiva lastensuojelu. Selvitysryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:19.

Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit, tutkimukset ja muu erikseen ilmoitettava materiaali

  • No labels